3วิธีสังเก ตุต้นไม้ป่ วย

3 สัญญาณ ต้นไม้ป่ วย

ด้วยหัวข้อนี้เร าจะดูลักษณะของใบเป็นหลัก ซึ่งดูง่ายๆ ทุกคนก็สาม ารถ

สังเกตต้นไม้ที่บ้านได้ด้วยตนเองได้ง่าย ดังนี้

1.ใบไม้กล ายเป็นสีน้ำต าลแห้งกรอบ

:ใบไหม้ ซีด คล้ ายกับโดนน้ำร้อนลวกแล้วค่อยๆ เปลี่ ยนเป็นสีน้ำต าล ปัญ หานี้มักจะเกิ ด

จากต้นไม้ที่ปลูกไม่ใช่ต้นไม้ที่ต้องการแสงอาทิตย์ม ากม าย แต่ต้องการเพียงแสงรำไร

แล้วเนื่องด้วยแดดปัจ จุบันที่แร งม ากก็เป็นอีกสาเห ตุหนึ่ง ฉะนั้นให้ดีเร า

ควรศึกษาต้นไม้ที่เร าจะนำม าปลูกก่อนว่าต้องการสภาพแสงแบบไหน

2.ขอบใบกำลังเป็นสีเหลือง

:เกิ ดจากความชื้นภายในดินที่สูงเกินไป หรือมีมลพิษในอากาศ ทำให้ใบเปลี่ ยนสี รวมถึงอาจ

เป็นการดูแลที่ทำไม่ถูกต้อง เช่ น ปลูกต้นไม้ที่ชอบแดดไว้ในที่ร่ม การใส่ปุ๋ยผิดวิธี

การที่ลดน้ำไม่สม่ำเสมอ หรือลดน้ำม ากเกินความต้นการของต้นไม้ เป็นต้น

3.ใบของต้นไม้ซีดกว่าปกติ

:อาการขาดธา ตุไนโตรเจน การเจริญเติบโตของต้นไม้ลดลง แตกยอดช้า ใบเล็กเหลืองซีด

ใบร่วงง่ายเร็วกว่ากำหนด ลำต้นและร ากแคระแก รน แตกกิ่งก้านน้อย ถ้าขาดม ากๆ จะเหลืองซีดไปทั้งต้น

อาจทำให้ต ายได้ อาการเหล่ านี้แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ของคุณกำลังหิว และขาดธา ตุเหล็ก

แนะนำให้คุณเปลี่ ยนขนาดกระถาง เพิ่มดิน รวมถึงธา ตุอาหารในดินให้กับต้นไม้

สาเห ตุของอาการป่ วยของต้นไม้ที่เร ารัก มักจะเกิ ดม าจาก 2 สาเห ตุคือ

• อาการป่ วยที่เกิ ดจากคน และสิ่งแวดล้อม

• อาการป่ วยที่เกิ ดจาก โร ค แม ลงศัต รูพืช

ขอบคุณข้อมูล gurubaan