เผ ยม าตรการช่วยเห ลือทางการเงิ น

รั ฐ เผย คืบหน้าม าตรการช่วยเหลือการเงิ น ผู้ประกอบการ-ประชาช น สู้CV

โฆษกรั ฐบาล เผย คืบหน้าม าตรการช่วยเหลือทางการเงิ น ผู้ประกอบการ-ประชาช น สู้CV-19

ยัน นา ยกฯ เข้าใจถึงความเดือดร้อน เร่งพิจารณา หลังม าตรการเยียว ย าช่วงล็อกด าวน์หมดลง

วันที่ 15 ส.ค.64 นา ยอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรี เผยความคืบหน้าม าตรการช่วยเหลือ

ทางการเงิ นผู้ประกอบการและประชาช น โดยเมื่อ 9 สิงหาค ม 64 ธนาค ารแห่งประเทศไทยร ายงานม าตรการ

ทางการเงิ นช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ในโครงการสิ นเชื่ อฟื้นฟู วงเงิ น 250,000 บาท

ได้รับอนุ มัติแล้วจำนวน 89,444 ล้ านบาท มีผู้ได้รับความช่วยเหลือ 29,365 ร าย

โดยมีวงเงิ นเฉลี่ยอยู่ที่ประม าณ 3 ล้ านบาทต่อร าย

ขณะที่ โครงการ “พักทรั พย์ พักห นี้” วงเงิ นรวมของ 100,000 ล้ านบาท มีมูลค่ าสิ นทรั พย์

ที่รับโอน 8,991 ล้ านบาท จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 50 ร าย ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นม าตรการ

ที่รั ฐบาลตอบสนองต่อภาคเอกช นให้สาม ารถเข้าถึงเงิ นสิ นเชื่ อได้ม ากขึ้น เสริมสภาพคล่องและการลงทุน

สนับสนุนวงเงิ นในการดูแลสิ นทรั พย์ให้ภาคธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ

จากCV-19 อย่ างรุนแร ง ยังสาม ารถกลับม าทำธุรกิจตามปกติ หลังจำเป็นต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคร าว

ตามมติคณะรั ฐมนตรี 23 มีนาค ม 2564 ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่

ได้รับผลกระ ทบจากการระ บาดของโร คติดเชื้ อไว รัสโคโรนา 2019 (CV-19)

ขอบคุณข้อมูล thairath