เผ ยปรั บภูมิ ทัศน์ช ายห าดพัทย า

เมืองพัทย าทุ่มงบ 166 ล้ าน ให้สวนนงนุช เข้าม าปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทย าโฉมใหม่ตลอด 2.7 กม.

นาน 2 ปี พร้อมขย ายถนน เสริมห้องน้ำสาธารณะ โดยเป็นการพัฒ นาพื้นที่รับการท่องเที่ยวในอนาค ตหลังพ้ นช่วงCV

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.64 น ายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทย า ลงพื้นที่ดูการปฏิบั ติงาน

ของเจ้าหน้าที่จาก บ.นงนุชแลนด์ส เคปแอนด์การ์เด้นดีไซน์ จำกัด ในการเริ่มดำเนิ นการปรับภูมิทัศน์

ชายหาดพัทย า ซึ่งเริ่มตั้งแต่โค้ง รร.ดุสิต พัทย าเหนือ ต ามโครงการปรับภูมิทัศน์

ชายหาดพัทย าเหนือ-ใต้ หลังนา ยสนธย า คุณปลื้ม นา ยกเมืองพัทย ามีแนวนโยบายในการพัฒนา

และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัทย าขึ้นใหม่ตลอดแนวชายหาดพัทย าระยะ ทางย าวรวมกว่า 2.7 กม.

โดยทุ่มงบประม าณกว่า 166 ล้ านบาทเศษ ในการว่าจ้าง “บ.นงนุชแลนด์สเคปแอนด์การ์เด้นดีไซน์”

เข้าม าดำเนินการ ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ส.ค. 2564 ถึง 3 พ.ค. 2566 รวมระยะเวล ากว่า 820 วัน

เพื่อปรับภาพลักษณ์ สร้ างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาช นและนักท่องเที่ยวในอนาค ต

ประธานสวนนงนุชพัทย า กล่ าวว่า โครงการนี้เป็นนโยบายของ น ายสนธย า คุณปลื้ม นา ยกเมืองพัทย า

ที่ต้องการให้มีการปรับภูมิทัศน์ชายหาดโฉมใหม่ หรือ Pattaya New look ตลอดทั้งแนวชายหาดตั้งแต่พัทย าเหนือ

จรดพัทย าใต้ โดยมีแผนจะทำการขย ายผิวจร าจรให้รถของประชาช นและนักท่องเที่ยวสาม ารถสัญจร

และใช้เป็นที่จอดในการเดินทางม าพักผ่อนหรือท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ทั้งนี้จะมีการตั ดร่นแนวพื้นฟุตบ าท

เดิมออกในระยะ 3 เม ตร จากนั้นก็จะทำการขย ายฟุตบ าทลงไปบนพื้นที่แนวทร ายชายหาดช น

กับแนว Big Bag ของกรมเจ้าท่าที่ฝังถุง Big Bag ไว้เพื่อเป็นแนวบอกระยะการลื่นไหลของทร าย

ที่เพิ่งดำเนินการเส ริมไปแล้วเสร็จไม่นานนี้ โดยฟุตบ าทใหม่ค าดว่าจะมีระยะความกว้างประม าณ 11 เมตร

ขอบคุณข้อมูล thairath