3 พระอร หันต์บันด าลโช คล าภ

3 พระอรหันต์บันดาลโช คล าภ บูชาแล้วเฮงเรื่องเงิ นๆ ทองๆ

หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรัฐออนไลน์ ถึง 3 พระอรหันต์ผู้บันดาลโช คล าภ

บูชาแล้วด วงการเงิ นรุ่งพุ่งสุดๆ หากใครกำลังติดขัดลองไปหาม าบูชาได้เลยนะคะ

พระสีวลี

พระอรหันต์องค์แรก คือ พระสีวลี ถือว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีล าภม ากหากผู้ที่สักการะนั้นฐานะดีอยู่แล้ว

ก็จะทำให้มีฐานะดีขึ้นไปอีกหรือผู้ที่มีปัญ หาการเงิ นฝืดก็จะทำให้พลิกฟื้นจากร้ ายกล ายเป็นดี

พระอุปคุต

พระอรหันต์อีกองค์ คือ พระอุปคุต ซึ่งการบูชาพระอุปคุตจะเป็นการเสริมด วงเรื่องการเงิ นโช คล าภโดยตรง

มีความเชื่อกันว่า หากผู้ใดบูชาพระอุปคุต ผู้นั้นจะมีเงิ นเหลือกินเหลือใช้ ชี วิตอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเ งิน

พระสังกัจจายน์

พระอรหันต์อีกองค์ที่อย ากจะแนะนำ คือ พระสังกัจจายน์ คนจีนจะเรียกว่า ปู้กุ้ยฮุก หม ายถึง พระอรหันต์ผู้บันดาลความร่ำร วย

หัวใจสำคัญของการขอพร

การบูชาพระอรหันต์ทั้ง 3 หรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นให้ได้ผลนั้นจะเน้นเรื่องความถี่ ต้องหมั่นไหว้บ่อยๆ ไหว้ทุกวันได้ก็จะดีม าก

ขอบคุณข้อมูล thairath