ร าค าทองล่ าสุดพุ่งแ รงม าก

ร าค าทองล่ าสุดพุ่งแ รงม าก

ร าค าทอง วันนี้ 15/8/64 ร าค าทอง 15 สิงหาค ม 2564 ทองเปิ ดตัวเพิ่มขึ้น 250 บ าท

ทองรูปพร รณข ายออกบ าทละ 28,500 บ าท ทองรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,394.12 บ าท

ร าค าทองประจำวันที่ 15 สิงหาค ม 2564 ร าค าทอง ครั้งที่ 1 เวลา 9.20 ร าค าทองเพิ่มขึ้น 250 บ าท

ทองคำแท่ง ขายออกบ าทละ 28,000.00 บ าท ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละบ าท 27,900.00 บ าท

ทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,500.00 บ าท ทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 27,394.12 บ าท

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าค าขายทองแท่งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน