เฝ้าระวังพ ายุฝนถ ล่มหนั ก 39 จังหวั ด

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ว่า มร สุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน

ในขณะที่มีลมตะวันออกวันพัดปกคลุมทะเลจีนใต้และอ่าวไทยตอนล่ าง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มม ากขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาช นบริเ วณพื้นที่เสี่ ยงภัยดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก

และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้….

เตือนะวังน้ำท่วม-น้ำป่า
ขอบคุณข้อมูล dailynews