ร าค าน้ำมัน

ร าค าน้ำมันวันนี้ (15 ส.ค.) เช็ คร าค าดีเซล-แก๊สโซ ฮอล์ล่าสุด


ต ามข้อมูลจาก บมจ.บางจาก แก๊สโซลฮอล์ 95

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.85 บาท ส่วนแก๊สโซล ฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.58 บาท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 มีร าค า ณ จุดจำหน่ายที่ 26.39 บาท ดีเซล B7 ร าค า 29.39 บาท

และดีเซลพรีเมี ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 34.16 บาท

สำหรับร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 7:13 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซ ฮอล์

• แก๊สโซ ฮอล์ 95 ลิตรละ 29.85 บ าท

• แก๊สโซ ฮอล์ 91 ลิตรละ 29.58 บ าท

• แก๊สโซ ฮอล์ E20 ลิตรละ 28.34 บ าท

• แก๊สโซ ฮอล์ E85 ลิตรละ 22.84 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.39 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.39 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 26.14 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.16 บ าท

หมายเห ตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บางจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.