เผย 3 ร าศี การเงิ นดีม าก

อันดั บ 3 ร าศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ถือว่าเป็นร า ศีที่ด วงดีเรื่องการเ งินม ากพอสมควร หากหวังเงิ นก้อนเล็ก

อันนี้จะมีโอกาสได้สมใจ แต่ถ้าหวังเงิ นก้อนใหญ่ ก็มีโอกาสได้เช่ นกัน แต่ต้องใช้เวล าสักนิดนึง

ส่วนเรื่องของโช คล าภนั้น ชาวร าศีตุลมีโอกาสได้กับเขาเหมือนกัน

แ ม้ว่าจะไม่ม าก แต่ก็ทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยพอสมควร

อันดั บ 2 ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

เป็นร าศีที่ดว งดี เนื่องจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกดุมภะย้ ายม าทับด วงชะต า

แบบนี้เขาเรียกว่าเงิ นทับตัว ก็จะมีโอกาสทางการเงิ นเข้าม า

เรื่องร ายได้ไม่น่าเป็นห่วงเพร าะจะมีเงิ นมีทองเข้ากระเป๋าเรื่อยๆ

แ ม้ไม่ใช่เ งินก้อนใหญ่แต่ก็อุ่นใจเพร าะมีเ งินติดกระเป๋าตลอด

ส่วนเรื่องโช คล า ภนั้นมีโอกาสม าก มีโอกาสได้ล าภเพร าะการทำบุญ

การภาวนากับสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ หากไหว้พระไหว้เจ้าเยอะๆ ทำบุญม าม าก

ก็มีโอกาสสมหวังเรื่องโช คล าภอยู่นะคะ

อันดั บ 1 ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ด วงเรื่องเงิ นๆ ทองๆ ค่อนข้ างที่จะโดดเด่นม าก หากที่ผ่ านม ามีปัญ หา

ก็จะมีความร าบรื่นม ากขึ้นแถมดว งยังมีโอกาส ได้เงิ นจากช่องทางให ม่ๆ อาชีพใ หม่

รวมถึงเรื่องโช คล าภ ชาวร าศีเมษมีโอกาสได้โช คล าภ ได้เงินแบบไม่ค าดคิด อยู่ดีๆ

ก็ได้ม าแบบไม่ตั้งใจแต่ด วงยังมีเกณฑ์กระเป๋าเงิ นรั่ว ทางที่ดีควรวางแผนการเงิ นให้ดีจะดีที่สุด

ขอบคุณข้อมูล thairath