ต้นไม้มงคล เรี ยกทรั พย์

ชวนเลือก “ต้นไม้มงคล” ม าจัดสวนแต่งบ้านต้อนรับ “ปีใหม่ 2564” ต ามความเชื่ อที่ว่าต้นไม้เหล่ านี้

จะช่วยเสริมดวง เรียกทรั พย์ และเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อ าศัย

สำหรับต้นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลู กกันก็มีอยู่ม ากม ายหล ายช นิด แต่ถ้าจะให้ดีควรเป็นต้นไม้

ขนาดย่อม เหม าะกับการปลูอกในพื้นที่อยู่อาศัยอย่ างจำกัด เช่ น คอนโด อพ าร์ตเมนต์

และยังสาม ารถดูแลรักษาง่ายๆ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะพาไปส่อง

10 “ต้นไม้มงคล” ความหม ายดีเอาฤ กษ์เอาชัยปีใหม่ ม าให้เช็ คลิสต์กันดังนี้

1. ใบเงิ น หรือ ต้นไม้สวรรค์

ต้นใบเงิ น หรืออีกชื่อคือ Crassula หรือ Jade Plant (ชื่อวิทย าศาสตร์ : Crassula ovata)

เป็นต้นไม้ความหม ายดีที่เชื่ อกันว่าหากปลูอกไว้ในบ้าน จะช่วยนำความโช คดี

ความมั่งคั่งร่ำรว ย และความสำเร็จม าให้คนในบ้าน

2. วาสนา

ต้นวาสนาถือเป็นไม้เสี่ ยงทายคนไทยโบร าณ ชื่อต้นวาสนามีความเป็นสิริมงคล

โดยเชื่ อกันว่าหากปลู กต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลอย่ างดีจนต้นวาสนาออกดอก

จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับโช คล าภ ปร ารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง

อีกทั้งยังจะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง และเสริมความมั่งคง

3. ศุภโช ค

ศุภโช ค หรือ ต้นเกาลัค นิยมนำม าถักเป็นไม้แคระกระถาง เป็นต้นไม้มงคลโดยชื่อ

เนื่องจากในภาษาจีนเรียกว่า “เหย าเฉียนซู่” ที่แปลว่า เรียกเงิ น หรือ เขย่ าเงิ น

4. ว่านเศรษฐีเรือนใน

จุดเด่นของว่านนี้คือใบเรียวย าวขอบสีเขียวและมีเส้นสีขาวตรงกล าง

มีสรรพคุณที่ช่วยดูดสารพิษภายในอาค ารที่พักอาศัย เป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ำ

รดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งและตั้งอยู่ในที่แดดรำไร ส่วนความเชื่ อเกี่ยวกับการเสริมดวงนั้น

ว่ากันว่าว่านช นิดนี้จะช่วยป้องกันอันตร ายและเป็นว่านเสี่ ยงทายเรื่องโช คล าภ

5. กวักมรกต

โบร าณเชื่ อกันว่าต้นกวักมรกตเป็นไม้ประดั บที่มีชื่ออันเป็นสิริมงคล และยังเป็นไม้เสี่ ยงทายอีกด้วย

กล่ าวคือหากสาม ารถปลู กได้งอกงามจนมีดอก เจ้าของผู้ปลู กจะมีโช คล าภ

นอกจากนี้ยังเชื่ อว่าผู้ที่ปลู กจะโช คดี ปร ารถนาอะไรก็มักจะสมหวัง

6. กวนอิม

ต้นกวนอิมเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีนและชาวไทยให้ความเค ารพบูชากันทั่วไป

เชื่ อกันว่าต้นกวนอิมเงิ นกวนอิมทองนั้น เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพร าะคนโบร าณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองช นิดนี้

ม าประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่ อกันว่า เมื่อปลู กกวนอิมในบ้านจะเกิ ดเป็นสิริมงคล นำผลให้มีฐานะดี เกิ ดความร่ำรว ย

7. ว่านรว ยล้นฟ้า

ว่านรว ยล้นฟ้า เป็นพืชในตระกูลอโกลนีม า ดอกมีสีขาวออกเป็นช่อแบบช่อเชิ งลด

มีกาบบริเวณซอกใบ มีถิ่นกำเนิ ดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆ ไป

8. ว่านรว ยไม่เลิก

ความเชื่ อเกี่ยวกับต้นไม้ช นิดนี้ว่ากันว่าบ้านไหนปลู กจะทำให้รว ยตลอดไปเหมือนชื่อต้น

และถ้าเลี้ยงดูแลจนออกดอกเมื่อไร เชื่ อกันว่าเจ้าของจะมีโช คล าภม าถึงมือแบบฉับไว

9. เงิ นไหลม า

เงิ นไหลม าเป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถายาว ลำต้นมีสีเขียวและกลมเกลี้ยง ความเชื่ อว่า

หากปลู กไม้ประดั บช นิดนี้ไว้ในบ้านเงิ นทองจะไหลม าตามชื่อ

10. นางกวัก

ต้นนางกวัก เป็นพืชในวงศ์ Araceae (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alocasia cucullata Lour.)

ไม่ทร าบถิ่นกำเนิดแน่ชัด แต่ได้รับความนิยมม าเนิ่นนานตั้งแต่สมัยโบร าณ คนไทยเชื่ อว่าต้นนางกวัก

จะช่วยเสริมทรั พย์ให้ร่ำรว ย ช่วยกวักเงิ นกวักทอง และกวักโช คล าภให้เข้าม าในบ้าน

ขอบคุณข้อมูล bangkokbiznews