เผ ยร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (14 ส.ค.) ต ามข้อมูลจาก บมจ.บางจาก

แก๊สโซล ฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.85 บาท

ส่วนแก๊สโซล ฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.58 บาท

ร ายงานร า ค าดีเซลล่ าสุด มีร าค า ณ จุดจำหน่ายที่ 26.39 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 29.39 บาท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 34.16 บ าท
ส่วนร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 8:56 น. ที่ผ่ านม า

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซ ฮอล์ 95 ลิตรละ 29.85 บาท

• แก๊สโซ ฮอล์ 91 ลิตรละ 29.58 บาท

• แก๊สโซ ฮอล์ E20 ลิตรละ 28.34 บาท

• แก๊สโซ ฮอล์ E85 ลิตรละ 22.84 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.39 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.39 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 26.14 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.16 บ าท

หม ายเ หตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบ ร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกค รั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ขอบคุณข้อมูล prachachat