เผ ยเตรี ยมล็อ กดาวน์ครั้ งใหญ่

วันที่ 18 สิงหาค มนี้ เช็ กด่วน ล็อ กดาวน์ครั้งใหญ่ หลังสถ านการณ์ไม่ดีขึ้น

ร ายงานข่าวจากทำเนียบรั ฐบาลแจ้งว่า

จากกรณีที่มีประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถ านการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกร รม การมั่วสุม

ที่ก่อให้เกิ ดการแพร่ของ cv-19 (ฉบับที่ 9)

แต่ยังมีการรวมตัวชุมนุมอย่ างต่อเนื่องทั่วประเทศนั้น

ศูนย์บริหารสถ านการณ์การแพ ร่ cv-19 หรือศปก.ศบค. มีความเป็นห่วง

ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพร าะอยู่รวมกันจะทำให้เกิ ดการแ พร่

ส่วนแผนรับมือการชุมนุมยังเป็นความรับผิดชอบของตำรวจ

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้เสนอม าตรการใดเพิ่มเติม

ต้องรอให้ครบกำหนด 14 วันคือวันที่ 18 ส.ค. ที่จะประเมินม าตรการ

ส่วนจะทบทวนปรับเปลี่ยน ม าตรการภายหลังประกาศใช้ล็อกดาวน์หรือไม่นั้น

ต้องรับฟังกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

หากจำนวนผู้ติดเชื้ อและผู้เสี ยชีวิ ตพุ่งสูงขึ้นแบบไม่มีเห ตุผล

คงต้องม าคิดกันใหม่ แต่หากตัวเลขยังทรง

สาม ารถใช้ม าตรการเดิมต่อไปได้ โดยสถ านการณ์จะถึงจุดพีกสุด

หรือไม่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ ายของประชาช น

หากประชาช นยังเคลื่อนย้ ายอยู่แบบปัจจุบัน ตัวเลขก็จะทรงไปเรื่อยๆ

ขอบคุณข้อมูล siamnews