เผ ยร าค าทองคำวันนี้

ทองคำพุ่งไม่หยุด

วันที่ 14 สิงหาค ม 2564 สม าค มค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09:20 น.

โดยร าค าทองล่ าสุดร าค านั้น ได้มีการปรับพุ่งขึ้นม าอีก 250 ส่งผลทำให้ร าค า

วันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบาทละ 27,900 ขายออกบาทละ 28,000 บาท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 ขายออกบาทละ 28,500 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเก ตุอะไรบ้างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก สคบ.

ซึ่งร ายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภ คทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวล าไปซื้อทองต ามร้ านทองต่ างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านขายทองต้องติ ดสล ากสิ นค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าค าขายทองแท่งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสิ นค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แห วน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้ อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ขอบคุณข้อมูล siamtopic