เผ ย อนุมั ติเงิ นแล้ว

เค าะแล้ว วันโอนเงิ นเยี ยวย านักเรียน 2,000

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ คลอดนโยบายจ่ายเงิ น เ ยี ย ว ย า CV ให้กับกลุ่มนักเรียนในระบบ

กรอบวงเงิ น 2.1 หมื่นล้ านบาท จำนวน 11 ล้ านคน

ซึ่งจะได้เงิ นคนละ 2,000 บาท และในเบื้ องต้น ก็มีการเปิ ดเผยวิธีการตรวจสอบสิท ธิ

เงิ นเยี ยวย านักเรียนโรงเรียนเอกช นแล้ว

ล่ าสุด วันที่ 13 สิงหาค ม 2564 มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการจ่ายเงิ น

และช่วงวัน-เวล าของการโอนเงิ นว่าจะโอนเงิ นในช่วงใด มีร ายละเอียดดังนี้

วิธีการจ่ายเงิ นเยี ยวย านักเรียน

จ่ายผ่ านสถ านศึกษา และให้สถ านศึกษา จ่ายตรงแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป

อาจเป็นรูปแบบเงิ นสดหรือเข้าบัญชีธนาค ารก็ได้

วันที่โอนเงิ นเยี ยวย า

ถ้าหากสำนักงบประม าณ ทำร ายละเอียดและจัดสรรเงิ น ม าให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว

ทางกระทรวงตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดสรรเงิ นไปยังสถ านศึกษาต่อไป ค าดว่า สถ านศึกษาได้รับเงิ น

ภายในวันที่ 31 สิงหาค ม 2564 หรืออาจอยู่ในช่วงเดือนกันย ายน นี้

หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะมีการโอนเงิ นเยี ยวย าให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป

ซึ่งจะโอนเงิ นวันไหนขึ้นอยู่กับสถ านศึกษานั้น ๆ

ขอบคุณข้อมูล siamtopic