เผ ยค นละครึ่ งเฟส 3 เงิ นเข้าอีกวันไหน

เข้าอีกทีวันไหน คนละครึ่ งเฟส 3 โอนให้อีก 1,500

สำหรับในช่วงสถ านการณ์รอบที่ 3 นี้ ต้องยอมรับว่าหล ายๆคนได้รับความเดือดร้อนกันแทบทุกหย่อมย าก ซึ่ง

บางคน หวังสร้ างอนาคต ออกบ้านม าทำงาน สร้ างตัวสร้ างครอบครัวได้แล้วต้องตกงาน แบบกระทันหัน

เนื่องจากหล ายบริษัทหล ายกิจการนั้นปิดตัวลงแบบสายฟ้าผ่ า

ทั้งนี้ ในส่วน ของ อาชีพ ต่ าง ทั้ง พ่ อค้ าแ ม่ค้ า พนักงานบริษัทต่ างได้รับผลกระทบ

แบบ ที่ไม่มีใครได้ทั้นตั้ง ตัว ทำให้หล ายๆคนในตอนนี้ได้รับกระทบเรื่องค่ าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเแป็น

ค่ าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ในครอบครัว ยิ่งสำคัญสำหรับในตอนนี้ บางครอบครัวมี

สม าชิกใหม่ แล้วใ นส่วนของค่ านม ถือว่าสำคัญ

โดยในส่วนของความช่วยของรั ฐบาลนั้น ได้ออกม าตรการช่วยเหลือหล ายม าตรการ ซึ่งถือได้ว่า

เป็นแนวทางช่วยเหลือได้ม ากอยู่ในวินาทีนี้ ทั้งนี้ ยังไงในเรื่องของ ค่ าใช้จ่ายต่ างๆ นั้น

ด้านม าตรการช่วยเหลื่อที่ช่วยได้เยอะในขณะนี้นั้นคือคนละครึ่ งนั้นเอง

โครงการคนละครึ่ งเฟส 3 มีการโอนเงิ นเข้าแอปเป๋าตัง จะได้รับเป็น 2 ช่วง

คือ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.64 ได้ 1,500 บาท และช่วงที่ 2 คือวันที่ 1 ต.ค. -31 ธ.ค. 64 ได้อีก 1,500 บาท

รวมเป็น 3,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้เงิ นคนละครึ่ งช่วงแรก 1,500 บาท หมดแล้ว

จะต้องรอ ไม่ส าม ารถใช้ได้ในช่วงนี้ จนกว่า 1 ต.ค.64 จะมีเงิ นโอนอีก 1,500 บาท

และสำหรับผู้ที่ใช้เงิ นช่วงแรก 1,500 บาทไม่หมด ก็จะไม่มีการตัดสิท ธิ์ 1500 บาทแรก จะรวมยอดไปรวมกับงวดที่ 2

ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ส่วนกรณีที่จะมีการเพิ่มเติมวงเงิ นหรือไม่ ณ ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศ หรืออ นุมัติ ใดๆ ม าจากรั ฐบาล

คนละครึ่ งเฟส3 เริ่มต้นใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 โดยผู้ที่ได้รับสิท ธิ์และ ยืนยันตัวตน

เรียบร้อยแล้วเงิ นจะได้รับโอนเงิ นจากโครงการเข้า G-Wallet ในแอพฯ เป๋าตั ง

โดยแบ่งการโอนออกเป็น 2 รอบ ไท ม์ไลน์โครงการคนละครึ่ งเฟส 3 และวันที่โอนเงิ นทั้ง 2 รอบ

ม าให้ดูง่ายๆ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิ นได้ง่ายขึ้น ดังนี้

1 ก.ค. 64: โอนเงิ นรอบแรก 1,500 บาท เริ่มใช้จ่ายวงเงิ นสิท ธิ์โครงการ คนละครึ่ งเฟส 3

1 ก.ค.-30 ก.ย. 64: ระยะเวล าในการใช้จ่ายวงเงิ นรอบแรก 1,500 บาท

(กรณีใช้เงิ นรอบที่ 1 ไม่หมดสาม ารถทบไปใช้รอบที่ 2 ได้)

1 ต.ค. 64: โอนเงิ นรอบหลังอีก 1,500 บาท

1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64: ระยะเวล าในการใช้จ่ายวงเงิ นรอบหลัง 1,500 บาท

31 ธ.ค. 64: หมดเขตใช้สิท ธิในโครงการ คนละครึ่ งเฟส 3 หากใช้จ่ายเงิ นไม่หมดจะไม่สาม ารถใช้เงิ นส่วนที่เหลือได้เลย

ขอบคุณข้อมูล verifound