เผ ยโอนเงิ นแล้ววันนี้

โอนเงิ นรอบเก็บตก 2,500 ให้ผู้ประกันตนม าตร า 33

เยี ยวย าประกันสังค ม ผู้ประกันตนม าตร า 33 โอนอีก 2,500 บาท

ให้กลุ่มตกหล่นกว่า 2 แสนคน เข้าระบบพร้ อมเพ ย์วันนี้

วันนี้ (13 ส.ค. 64) สำนักงานประกันสังค ม โอนเงิ นเยี ยวย าประกันสังค มม าตร า 33

ที่ได้รับผ ลกระท บจากม าตรการคุมเข้มของรั ฐในพื้นที่สีแด งเข้ม 13 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปร าการ, สมุทรส าคร, ฉะเชิงเทร า,

ชลบุรี, อยุธย า, นร าธิวาส, ปัตต านี, ยะล า และสงขล า

สำหรับการโอนเงิ นเยี ยวย าประกันสังค มม าตร า 33 ในครั้งนี้ เป็นการโอนเงิ นให้กับกลุ่มต กหล่นที่อาจติ ดขัด

การผูกพร้ อมเพย์กับบัตรประชาช น หรือสมุดบัญชีธนาค ารมีปัญห า ซึ่งว่าในกลุ่มนี้จะมีจำนวน 2 แสนค น

ขอบคุณข้อมูลจาก siamtoday