เยี ยวย าแร งงาน 16 จังหวัด

จับต า ครม.จ่ายเงิ นเยียวย าแร งงาน ม.33-39-40 พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด

จับต าวาระ ครม. ถกเค าะเงิ นเยียวย าผู้ประกันตน ม.33 ร ายละ 2,500 บาท

ม.39-ม.40 ร ายละ 5,000 บาท พื้นที่สีแดงเข้มเพิ่ม 16 จังหวัด

วันที่ 3 สิงหาค ม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า การประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น า ยกรั ฐมนตรีและ รมว.กล าโหม เป็นประธานการประชุม

ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรั ฐบาล

สำหรับวาระการประชุมที่น่าจับต า คือประเด็นจ่ายเงิ น ม าตรการเยียวย าผู้ประกันสั งค ม ม าตร า 33

ม าตร า 39 และม าตร า 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของรั ฐบาล โดย ศบค.

ให้ล็อกดาวน์เพิ่ม 14 วัน และหากยอดผู้ติดเชื้ อไม่ลดลง จะพิจารณาขย ายไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาค ม 64

และขย ายพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม 13 จังหวัด เพิ่มอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด

ทั้งนี้ สภาพัฒน์ และสำนักงานประกันสั งค ม จะจัดทำตัวเลขแร งงานที่จะได้รับการเยียวย า

ทั้ง แร งงานผู้ประกันตน ม. 33 และ ม.39-40 โดยกระทรวงการคลัง จะจัดสรรกรอบงบประม าณเพิ่มเติม

ในการขออนุมัติหลักการในการเยียวย า จากคณะรั ฐมนตรี (ครม.) กรณีที่ ศบค.เห็นชอบยกระดั บ

การควบคุมโร คในพื้นที่ 16 จังหวัดเพิ่มเติม โดยแร งงาน ม.33 จะได้รับเยียวย าร ายละ 2,500 บาท

และแร งงาน ม.39-ม.40 จะได้รับเยียวย าร ายละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน ส่วนนา ยจ้างจะได้

รับชดเชย แร งงานหัวละ 3,000 บาท สถ านประกอบการละไม่เกิน 200 คน (สูงสุด 6 แสนบาท)

ขย ายพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด

สำหรับคำสั่ งขย ายพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม เดิมมี 13 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี

ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร ฉะเชิ งเทร า ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า นร าธิวาส ปัตต านี ยะล า สงขล า

ขณะที่ 16 จังหวัดที่เพิ่มใหม่ มี ดังนี้ กาญจนบุรี ต าก นครน า ยก นครร าชสีม า ประจวบคีรีขันธ์

ปร าจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ร าชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคร าม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

รวมมีพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด 29 จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาค ม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

หรือจนกว่าจะมีคำสั่ งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างอื่น

จ่ายเงิ น 5,000 บาท ม. 39-40 ใน 13 จังหวัด 24 ส.ค. นี้

สำหรับการจ่ายเงิ นเยียวย าผู้ประกันตน ม.39-40 ประกอบอาชีพ อิสระใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มก่อนหน้านี้

นา ยสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน เปิ ดเผ ยความคืบหน้า ว่า

ประชาช นที่ประกอบอาชีพ อิสระจะได้รับเงิ นเยียวย า 5,000 บาท โดยต้องสมัครเป็นผู้ประกันสังค ม

ม าตร า 40 (ม.40) ก่อน ซึ่งตั ดยอดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาค ม 2564 มีผู้สมัครม า 3.1 ล้ านคน

ชำระเงิ นแล้วประม าณ 2 ล้ านคน เหลืออีก 8-9 แสนคนที่ต้องชำระเงิ นสมทบให้เรียบร้อย

เพื่อที่จะเป็นผู้ปประกันตนใน ม.-40 อย่ างสมบูรณ์ต ามกฎหม าย ซึ่งตอนนี้เราขย ายเวล าให้

สาม ารถจ่ายเงิ น ก่อนที่เราจะส่งร ายชื่อเข้า ครม. โดยค าดว่าเป็นวันที่ 10 ส.ค. นี้

“ซึ่งในวันจันทร์และอังค ารนี้ (2-3 ส.ค.) จะนำยอดไปให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค มแห่งชาติ (สศช.)

หรือ สภาพัฒน์ เพื่อผ่ านกระบวนการการประชุมคณะอนุกร รมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเงิ นกู้ร่วมกับกระทรวงการคลัง

เมื่อประชุมเสร็จ จะนำยอดเงิ นเข้า ครม. อย่ างเร็วน่าจะวันอังค ารที่ 10 สิงหาค มนี้หลังจากผ่ าน ครม.

แล้วสภาพัฒน์ และสำนักงบประม าณ กรมบัญชีกล าง จะโอนเงิ นให้ประกันสังค ม และค าดการณ์ว่า

จะจ่ายเงิ นให้ผู้ประกันตนม าตร า 39 และ 40 ใน 13 จังหวัด วันที่ 24 สิงหาค มนี้”

ขอบคุณข้อมูล prachachat