สภ าพ อากาศ 13สิงหาค มนี้

สภ าพ อากาศวันนี้ ทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนอง กทม.ฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่

กรมอุ ตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(13 ส.ค.64) ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก

และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่

กรมอุ ตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพ อากาศวันนี้(24 ชั่วโมงข้างหน้า)ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน

ขอให้ประชาช นในบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันด ามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่

ส่วนม ากบริเวณจังหวัดเชียงร าย พะเย า ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ต าก

กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซี ยส

อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณจังหวัดหนองค าย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกด าหาร

อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส

อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี

พระนครศรีอยุธย า กาญจนบุรี ร าชบุรี นครปฐม สมุทรสงคร าม และสมุทรสาคร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซี ยส

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณจังหวัดนครน ายก ปร าจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซี ยส

อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฏร์ธานี นครศรีธรรมร าช

ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซี ยส

อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซี ยส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล thansettakij