ด วงการเงิ นปังสุด

ทำน ายด วงชะต าร ายปักษ์ (16-31 สิงหาค ม 2564)

คนเกิ ดวันอาทิตย์

วัดระดับความด วงดี : 90 %

วันด วงดีที่สุด : วันศุกร์

การเงิ นด วงชะต าข าขึ้น เรื่องงานก็ดี เรื่องเงิ นก็ดี เรียกได้ว่าดีครบสูตร

สถ านการณ์ทางการเงิ นที่ดูไม่ค่อยดี ก็จะกลับม าดีขึ้นอีกครั้ง

คนเกิ ดวันจันทร์

วัดระดับความด วงดี : 60 %

วันด วงดีที่สุด : วันพุธ

การเงิ นช่วงนี้คุณจะส าม าร ถห าเงิ นได้เรื่อย ๆ แต่ร ายจ่ายก็มีอยู่เรื่อย ๆ

แต่การเงิ นยังหมุนคล่ องตัวดีไม่มีปัญห าอะไร

คนเกิ ดวันอังค าร

วัดระดับความด วงดี : 60 %

วันด วงดีที่สุด : วันจันทร์

การเงิ นถึงคุณจะพย าย ามซ่อนเงิ นไว้ยังไง ก็จะมีเห ตุให้คุณต้องชักเงิ นออกม าใช้อยู่ดี

คนเกิ ดวันพุธ

วัดระดับความด วงดี : 80 %

วันด วงดีที่สุด : วันเสาร์

การเงิ นมีโอกาสได้ร ายได้จาก 2 ช่องท าง หากทำงานเส ริมงานใหม่ในช่วงนี้

จะได้ร ายได้ที่เห็นแล้วยิ้มแฉ่งอย่ างแน่นอน

คนเกิ ดวันพฤหัสบดี

วัดระดับคว ามด วงดี : 70 %

วันด วงดีที่สุด : วันจันทร์

การเงิ นร ายจ่ายในช่วงครึ่ งเดือนหลังยังพุ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นค่ าใช้จ่ายภายในครอบครัวคนใกล้ชิ ด

คนเกิ ดวันศุกร์

วัดระดับความด วงดี : 70 %

วันด วงดีที่สุด : วันศุกร์

การเงิ นดว งการเงิ นยังอยู่ในเกณฑ์ดี ยังมีร ายได้เข้าม าเรื่ อย ๆ หากมีปัญห าก็จะมีคนคอยช่วยเห ลือ

คนเกิ ดวันเสาร์

วัดระดับความด วงดี : 60 %

วันด วงดีที่สุด : วันอาทิตย์

การเงิ นร ายจ่ายม ากเกินความค าดหม าย เดี๋ยวจ่ายนู่นจ่ายนี่ บางทีก็ต้องจ่ายแทนคนอื่นอีกต่ างห าก

พ.พ าทินี

ขอบคุณข้อมูลtoday.line.me