4ร าศี ด วงดี เงิ นปัง

“อาจารย์คฑา ชินบัญชร” เปิ ด 4 ร าศีเฮงยืนหนึ่งรับด าวศุ กร์ย้ าย ร าศีไหนปังสุด ร าศีไหนต้องระวัง เช็ คเลย!!

อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหร าศาส ตร์ชื่อดังของเมืองไทย เปิ ดคำทำน าย 4 ร าศี

เฮงยืนหนึ่งรับด าวศุ กร์ย้ าย ได้แก่

ร าศีมีน (14 มี.ค.-12 เม.ย.) : เฮงยืนหนึ่งเรื่องคว ามรัก จะพบเจอคว ามรัก

พัฒน าเป็นคู่ครอง ได้ทรั พย์จากเพศตรงข้าม

ร าศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย.) : เฮงยืนหนึ่งเรื่องโช ค ล าภ จะได้โช ค ล าภ

จากสิ่ งลึกลับ คว ามฝัน ล างบอกเห ตุ

ร าศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.) : เฮงยืนหนึ่งเรื่องค้าข ายออนไลน์

ของสวยงาม มีโช คล าภจากเพศหญิ ง

ระวังเรื่องการคบเพื่อน เพื่อนพาเสี ย ทำให้ขั ดแย้งกับคนรัก

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ.-13 มี.ค.) : เฮงยืนหนึ่งเรื่องวิชาการ ผู้ใหญ่ส่งเส ริมสนับสนุน

มีโช คล าภจากผู้ใหญ่ จะขอแต่งงานเริ่มต้นชีวิ ตคู่ เป็นโอกาสที่ดี

ร าศีที่ต้องระวัง

ร าศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.) : ระวังเรื่องความรัก อารมณ์ขึ้นลง คว ามคิดเห็นไม่ตรงกัน

คุยกันไม่รู้เรื่อง ทำให้ทะเล าะกับคนรัก และระวังมือที่ 3 การเงิ นติ ดขัด

ผู้หญิ ง : ระวังเกี่ยวกับมดลู ก รังไข่ ช่องท้อง การปวดประจำเดือน

ผู้ช าย : ระวังเกี่ยวกับทางเดิ นปัสสาวะ ต่อมลู กหมาก

ทำบุญรับดาวศุกร์ย้ าย : ถว ายสบง จีวร ผ้าไตร ห่มผ้าพระ

เสื้อผ้าของสวยงาม ให้ทัณ ฑสถ านหญิง หรือเด็ กผู้หญิ งกำพร้ า

ขอบคุณข้อมูลtoday.line.me