เผ ยรับเยียวย า 24สิงหาค มนี้

ประกันสังค ม มาตร า 39 ทางลัดเช็ คสิทธิ www.sso.go.th เงิ นเยียวย า 5,000 บาท

ด้วยเลขบัตรประชาช น คลิ กเดียวรู้เลยได้รับสิ ทธิต ามเงื่อนไขโครงการเยียวย าในกิจการที่ได้รับผลกระทบ

จากม าตรการของรั ฐในพื้ นที่ค วบคุมสูงสุดและเข้มงว ดใน 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการหรือไม่

ผู้ประกันตนมาตร า 39 ประกันสังค ม ในกิจการที่ได้รับผลกระท บจากม าตรการของรั ฐในพื้ นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ส าม ารถตรวจสอบเช็ คสิ ทธิการรับเงิ นเยียวย า 5,000 บาท

ด้วยตน เองผ่ านเว็ บไซต์สำนักงานประกันสังค ม www.sso.go.th ได้ต ามทางลัด ใน 4 ขั้ นตอน ดังนี้

ทางลัดเช็ คสิ ทธิประกันสังค ม มาต รา 39

เข้าไปที่ ตร วจสอบสถ านะโครงการเยียวย าผู้ประกันตนมาตร า 39

กร อก เลขบัตรประชาช น 13 หลัก / กร อกรหัสให้ตรงกับรูปภ าพ กดค้นห า

ระบบจะแจ้งว่า เลขประจำตัวประชาช น ของท่าน ได้/ ไม่ได้รับสิ ทธิตามเงื่ อนไขโครงการเยียวย า

น ายจ้างและผู้ประกันตนมาตร า 33, 39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก

ม าตรการของรั ฐในพื้นที่ค วบคุมสูงสุดและเข้มงว ด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

กรณีมีข้อสงสัยขอให้ติ ดต่อสอบถ าม สปส.รับผิดชอบของท่าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาค ม พ.ศ.2564

คุณสมบัติผู้ประกันตน มาตร า 39

1.ล าออกจากการเป็นพนักงานเอกช นแล้ว

2.เคยเป็นผู้ประกันตนมาตร า 33

3.ส่งเงิ นสมทบม ากกว่า 12 เดือน

4.ล าออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

5.จ่ ายเงิ นสมทบ 432 บาท/เดือน

กลุ่มผู้ประกันตนประกันสังค ม มาตร า 39 ใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปร าการ

สมุทรส าคร นร าธิวาส ปัตต านี ยะล า สงขล า ฉะเชิ งเทร า ช ลบุรี และ พระนครศรีอยุธย า จะได้รับการโอ นวันที่ 24 สิงหาค ม 2564

ผู้ประกันตนที่มีสิ ทธิรับเงิ นเยียวย าจากประกันสังค มจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพ ย์ด้วยเลขประจำตัวประชาช น 13 หลัก กับเลขบัญชีธน าค าร

สำนักง านประกันสังค มเปิ ดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่ านสายด่ว นประกันสังค ม 1506 ได้ตล อด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล prachachat