ร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันประจำวันนี้ (12 ส.ค.) ต ามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซลฮ อล์ 95

จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 29.85 บาท ส่วนแก๊สโซลฮ อล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.58 บาท

ขณะที่ร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐ าน B10 จำหน่ ายที่ร าค า 26.39 บาท ดีเซล B7

ร าค า 29.39 บาท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 34.16 บาท

ส่วนร าค าน้ำมันวันพรุ่ งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 8:26 น. ที่ผ่ านม า

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮ อล์ 95 ลิตรละ 29.85 บาท

• แก๊สโซฮ อล์ 91 ลิตรละ 29.58 บาท

• แก๊สโซฮ อล์ E20 ลิตรละ 28.34 บาท

• แก๊สโซฮ อล์ E85 ลิตรละ 22.84 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.39 บาท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.39 บาท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 26.14 บาท

• ดีเซลพรีเมี่ ยม ลิตรละ 34.16 บาท

หม ายเห ตุ: ร าค าอ้ างอิงจาก บมจ.บางจาก ควรตร วจสอบร าค า ณ สถ านีเติ มน้ำมันอีกครั้ ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ขอบคุณข้อมูล prachachat