ตร วจส อบสิ ทธิประกันสั งค ม

เช็ กด่วน! วิธีตร วจสิทธิประกันสั งค มมาตรา 33

ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th รับเงิ นสูงสุด 10,000 บาท

จากม าตรการเยี ยวยา cv ล่ าสุดในกลุ่มแร งงานทั้งในระบบและนอกระบบที่ได้รับผลกระทบ

จากคำสั่ ง ศบค. ฉบับที่ 27 ในพื้นที่ 10 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงิ นช่วยเหลือเป็นเวล า 1 เดือน

ซึ่งกลุ่มแร งงาน ประกันสั งค มมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงิ นช่วยเหลือจากรั ฐบาลคนละ 5,000 บาท

โดยผู้ประกันตน ประกันสั งค มมาตรา 33 จะได้รับเงิ นช่วยเหลือจำนวน 2,500 บาท

รวมกับเงิ นชดเชยค่าจ้าง 50% แต่ไม่เกินคนละ 7,500 บาท รวมเบ็ดเสร็จตกคนละ 10,000 บาท

ส่วนน ายจ้าง หรือผู้ประกอบการที่มีลู กจ้างจะได้รับเงิ นช่วยเหลือ 3,000 บาท

ต่อหัวของลู กจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน ตลอด 1 เดือน

หากผู้ประกันตน ประกันสั งค มมาตรา 33 ต้องการตรวจสอบสิทธิโครงการเยี ยวย าว่าจะได้รับเงิ น

หรือไม่ ส าม าร ถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็ บไซต์ของสำนักงานประกันสั งค ม โดยมีขั้นตอนดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกตร วจสอบสิ ทธิโครงการเยี ยวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

กร อกเลขบัตรประชาช น 13 หลัก และร หัสต ามรูปที่กำหนด กดค้นหา

เว็ บไซต์ โครงการเยี ยวย าน ายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสั งค ม

ขอบคุณข้อมูล siamrath