เผ ยรับเงิ นเพิ่มอีก 1 เดือน

จากกรณี สำนักงานประกันสังค ม กระทรวงแร งงาน เปิ ด เช็ กสิทธิประกันสังค ม ผู้ประกันตนม าตร า 33

รับเงิ นช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน พร้อมทั้งเปิ ดลงท ะเบี ยน ม าตร า 40 (ม.40)

ผ่ านเว็ บไซต์ www.sso.go.th เพื่อเข้าร่วมโครงการเยี ยวย า ผู้ได้รับผลกระทบล็ อกด าวน์

จากสถ านการณ์วิกฤติ CV-19 สำหรับ แร งงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , สมุทรสาคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปร าการ ,

สงขล า , ยะล า , ปัตต านี , นร าธิวาส , พระนครศรีอยุธย า , ชลบุรี และ

ฉะเชิ งเทร า รับเงิ นเยี ยวย า 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังค ม ขอความร่วมมือ น ายจ้าง ลู กจ้าง

ผู้ประกันตน ประกันสังค มม าตร า 33 (ม.33)

ประกันสังค มม าตร า 39 (ม.39) ประกันสังค มม าตร า 40 (ม.40)

งดการม าติดต่องานหรือทำธุรกร รม

ณ สำนักงานประกันสังค ม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการแพร่กระจายของ CV-19

โดยสาม ารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SSO e-Service

หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน

นอกจากนี้ มติคณะรั ฐมนตรี ยังได้อนุมัติม าตรการเยี ยวย าให้ผู้ประกันตน

ที่ได้รับผลกระทบได้รับเงิ นเยี ยวย าอีกคนละ 2,500 บาท

ซึ่งสำนักงานประกันสังค มได้จ่ายเงิ นรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาค ม 2564

ที่ผ่ านม า วันละ 1 ล้ านคน

โดยโอนเงิ น เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาช นผู้ประกันตนม าตร า 33 ไปแล้ว

จำนวน 2,434,182 บัญชี มีผู้ประกันตนม าตร า 33 ได้รับเงิ นโอนคนละ 2,500 บาท

จำนวน 2,227,900 คน คิดเป็น 92%

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนม าตร า 33 อีกจำนวน 206,282 คน ที่โอนไม่สำเร็จ

เนื่องจากสาเห ตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาช น จำนวน 190,354 คน

คิดเป็น 92% บัญชีปิด จำนวน 9,613 คน คิดเป็น 7% ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเห ตุอื่น ๆ

อีก 3% จึงเป็นสาเห ตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงิ นช่วยเหลือในรอบแรก

โฆษกสำนักงานประกันสังค ม กล่ าวต่อไปว่า ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนม าตร า 33 กลุ่มตกหล่น

ในรอบแรกนี้ รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังค มนำข้อมูล

ของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นส าม าร ถตรวจสอบว่าตนเอง

อยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้ เพร าะสาเห ตุใด และวิธีดำเนินการแก้ไข ในที่ 7 สิงหาค ม 2564

พร้อมกันนี้ยังย้ำ ไปยังผู้ประกันตนม าตร า 33 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์

ด้วยเลขที่ประจำตัวประชาช นกับธนาค าร

ให้เสร็จสิ้ นภายในวันที่ 9 สิงหาค ม 2564 นี้ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังค ม จะทำ

การโอนเงิ นให้กับผู้ประกันตนม าตร า 33

กลุ่มที่ตกหล่นในวันที่ 13 สิงหาค ม 2564

อย่ างไรก็ต าม อย่ าลืมเช็ กสิทธิประกันสังค ม ม.33,ม.39,ม.40

ได้เพิ่มอีกเดือน ต ามร ายล ะเอียดเลยจ้า

ขอบคุณข้อมูล siamstreet