เผ ยร าค าทอ งคำวันนี้

ร าค าทอ งคำประจำวันนี้ (12 ส.ค.) ขยับขึ้น 100 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้

โดยทอ งรูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,000 บ าท ต ามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็ บไ ซต์ของสมาค ามค้ าทอ งคำ เมื่อเวล า 9:31 น. ที่ผ่านมา

ทอ งคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 27,400 บ าท

ข ายออกบ าทละ 27,500 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้านร าค าทอ งรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 26,909.00 บ าทและมีร าค าข ายออก

ที่ 28,000 บ าท ส่วนร าค าทอ งคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,750.50 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทอ งคำ วันที่ 12 ส.ค. 2564

ทอ งแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,400 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 27,500 บ าท

ทอ งรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 26,909. บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,000 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat.