ชาวนาครวญ ข ายข้าวเหลือกำไร 300 บ าท

ชาวนาครวญ ข้าวเกวียนละ 6,300 เหลือกำไรแค่ 300 ไม่คุ้มค่ าเหนื่อย

ชาวนาที่ชัยนาทยังคงทำนากันต่อไป แ ม้ร าค าข้าวเปลือกตอนนี้เหลือแค่เกวียนละ 6 พันกว่า

คิดเบ็ดเสร็จทั้งค่ าเช่านา ค่ าปุ๋ย ค่ าน้ำมัน คงเหลือกำไรไม่เกินเกวียนละ 300 น้อยกว่าค่ าแร งขั้นต่ำวันเดียวเสี ยอีก

วันที่ 11 ส.ค.64 ชาวนาในพื้นที่ จ.ชัยนาท ต่ างโอดครวญฝากถึงรั ฐบาลให้ออกม าตรการช่วยเหลือเป็นการด่วน

เนื่องจากปัจจุบันร าค าข้าวเปลือกตกต่ำอย่ างม าก โดยล่ าสุดร าค ารับซื้อหน้า

โรงสีอยู่ที่เพียงตันละ 6,300-6,700 บาทเท่านั้น

น ายขวัญชัย ห้อยสัน อายุ 40 ปี ชาวนา จ.ชัยนาท เปิ ดเผยว่า ตอนนี้ชาวนาที่ต้องเช่าที่นาของน ายทุนทำนา

ค่ าเช่าต่อไร่ก็ตก 1,200-1,500 บาทแล้ว อีกทั้งต้นทุนปัจจัยการผลิต ทั้งปุ๋ย ย าฆ่ าแ มลง

และน้ำมันเชื้ อเพลิงที่ต้องใช้ในการสูบน้ำก็แพงทุกอย่ าง รวมเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนปาเข้าไปเกือบ 6,000 บาทต่อไร่ กำไรเหลือตันละ 300-700 บาท

“เหลือพ อๆ กับค่ าแร งขั้นต่ำเลยก็ว่าได้ จึงอย ากให้ภาครั ฐรีบมีม าตรการออกม าช่วยเหลือชาวนาโดยเร่งด่วนด้วย

ซึ่งร าค าข้าวเปลือกที่ชาวนาหวังให้รั ฐบาลออกม าช่วยคือตันละอย่ างน้อย 8,000 บาท

จึงจะพ อเหลือกำไร ทำให้คุณภาพชีวิ ตชาวนาไทยดีขึ้นได้”

ขอบคุณข้อมูล thairath