วิธีหลี กเลี่ ยง ทิศอ สู ร ป้องกันชีวิ ตไม่ให้ติดขั ด

เลี่ ยง ทิ ศอ สู ร กันชี วิ ตติ ดขั ด พร้ อมสีเส ริมเฮ งขอ งคนธ าตุต่าง ๆ โดยหม อท็อ ป ซีเค ร็ท

ทิ ศอ สู รคืออะไร? เชื่ อว่าหล าย ๆ คนอ าจจะไม่รู้จั กหรือยังไม่เค ยได้ยินกัน

วันนี้โ ฮโ รโ ซไ ซตี้ข อเอ าใจส ายมูที่ชอ บหรือมีคว ามส นใจในเรื่องข องศ าสตร์ฮ วงจุ้ยกันด้วยคอ นเทนท์

“เลี่ ยงทิ ศอ สู ร กันชี วิ ตติ ดขั ด” พร้อมสีเส ริมเฮ งขอ งคนแต่ละธ าตุ โดยหม อท็ อป ซีเค ทกันจ้า พร้ อมแล้วม าดูกันเลย

แค่เห็ นชื่ อก็ดูน่ ากลั วแล้วใช่ไห มคะ? เดี๋ ยวเร าม าทำคว ามรู้จั กกับที่ม าของทิ ศอ สู รกันก่อนเ ลย คำว่า “อ สู ร”

ก็คือยั กษ์นั่นเอ ง ซึ่งเร ามั กจะเห็นต ามบ ทกล อนต่ าง ๆ ที่ใช้คำว่ า “อ สุร า” “อสุ รี” โดยต ามคว ามเชื่ อของพุ ทธและฮิ นดูคื อ

เทวด าจำพว กหนึ่งที่มีนิ สัยดุร้ าย และเป็นป ฏิปั กษ์ต่อเท วด าจำพว กอื่น ๆ ดังนั้นทิ ศอสู รจึงแป ลว่า

ทิศที่มีเท วด าดุร้ ายเฝ้าอยู่ อย่ าเข้าไปยุ่ งเกี่ ยวเด็ ดข าด ส่วนคว ามเชื่ อของท างฝั่ งจีนจะเรี ยกว่า “ซาสัวะ”

ห ากฤ กษ์ย ามส่ งพลั งง านประทั บทิ ศซ าสัวะทิ ศใด แป ลว่าทิ ศนั้นห้ ามยุ่ง เพร าะจะมีพลั ง ง านร้ ายอยู่นั่นเอง

ถัดม าเร าม าทำคว ามรู้จั กกับทิ ศประ จำปี 2564 นี้กันค่ะ โดยจะแบ่ งออ กเป็ น 2 ทิ ศ คือ “ทิ ศม งค ล” และ “ทิ ศ อ สู ร”

ทิ ศ ม งค ล

หั นหน้าไปท างทิ ศใต้ และ ทิ ศตะวันอ อก

ทิ ศ อ สู ร

ห้ ามนั่งหั นหน้าไปท างทิ ศเห นือ

ห้ ามเจ าะ ทุ บ หรือปลู กต้นไม้ท างทิ ศใต้ขอ งบ้ าน

บ้ านต้อ งหั นหน้าไปทา งทิ ศเหนื อ (ห ากในบ้ านเริ่ มมีปั ญห าให้นำดอ กเกลื อไปโร ย จะพอช่วยบร รเท าได้)

โท ษหรือภั ย จากทิ ศห้ ามท างฮ วงจุ้ ย

ส่งผ ลให้เกิ ดเรื่ องร าว ค ดีคว าม ปัญห าจุ กจิก รว มถึงก ารทะเล าะวิว าทต่ าง ๆ

สู ญเสี ยเงิ นทอ งหรือทรั พย์สิ น

ส่งผ ลต่อสุขภ าพร่ างก าย คว ามเจ็ บป่ วย อ าร มณ์ รว มถึงอุ บัติเห ตุต่ าง ๆ

ถึงแ ก่ ชี วิ ต (กร ณีรุ นแ รงที่สุ ด)

มาต่อกั นที่สีเส ริมเฮ งของค นแต่ละธ าตุ โดยหม อท็อ ป ซีเค ร็ท กั นค่ะ คนธ าตุไหนคว รเลื อกใช้สีไหน

และสีไห นที่เป็นสีต้ องห้ าม ควรเลี่ ยง มาดูกัน

ธา ตุดิน

สีเส ริมเฮ ง : สีแดง ชมพู ม่วง

สีต้อ งห้ าม : ท อง เงิ น ข าว เขียว ไม้

ธ าตุทอ ง

สีเส ริมเฮ ง : สีเหลื อง น้ำต าล

สีต้อ งห้ าม : สีแดง ชมพู ม่วง ฟ้า ดำ

ธ าตุน้ำ

สีเส ริมเฮ ง : สีเพ ชร (สีที่มีคว ามแว บวับเหมื อนเพ ชร) สีเงิ น ทอ ง ขาว บล อนด์

สีต้องห้ าม : สีเหลื อง น้ำต าล เขียว ไม้

ธ าตุไม้

สีเส ริมเฮ ง : สีฟ้า ดำ น้ำเงิ น

สีต้อ งห้ าม : สีทอ ง เงิ น เพ ชร แดง ชมพู ม่วง ข าว

ธ าตุไฟ

สีเส ริมเฮ ง : สีเขียว ไม้

สีต้อ งห้ าม : สีฟ้า น้ำเงิ น ดำ เหลื อง น้ำต าล

เมื่อรู้อย่ างนี้แล้วห ากเลี่ยงทิ ศอ สูรได้ก็ค วรเลี่ ยงกันนะคะ รวมถึงง ดประกอ บกิจกร รมต่าง ๆ

ในทิ ศอสูร หรือหากใครที่มีคว ามจำเป็นจริงๆ แนะนำให้ปรึกษาผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ ยวช าญด้านฮวงจุ้ยจะดี เพร าะจะต้อง

มีการใช้ฤกษ์วิช เฉพ ะเท่านั้นในก ารกระแท กอ สู รเพื่อคว มรุ่งเรือง และอย่ างไรก็อย่ าลืมลองนำสีเสริมเฮง

รวมถึงเลี่ยงสีต้องห้ ามของคนแต่ละธาตุที่เร าเสนอไปลองปรับใช้กันดูได้เลย ขอให้เฮง ๆ ปังๆ กันทุ คนเล ยจ้า

ขอบคุณข้อมูล today.line.me