หลับสบ ายเพร าะต้นไม้

ห าม าปลู กติดบ้ านไว้ 7 ต้นไม้ฟอ กอากาศ ปลูกในห้องนอน ช่ว ยให้หลับสบ ายขึ้น


การปลูกต้นไม้หรือหาต้นไม้มาเลี้ ยงนั้น ไม่ได้ช่วยล ดภาวะโล กร้อนอ ย่ าง

ที่มีการรณ รงค์เพียงอ ย่ างเดียวหรอ กนะคะ แต่ยังมีประโย ชน์ต่อร่ างก ายมนุ ษย์อีก

ม ากม าย โดยเฉ พาะต้นไม้ที่ใช้ปลู กในบ้าน ที่เราส าม ารถนำม าปลูก

ในบริเวณบ้าน ในห้องนอน ห้องทำงา น หรือต ามมุมต่าง ๆ ได้ต ามที่ต้องกา ร โดยไม่เป็นอันตร ายอ ย่ างที่คิด

ต้นไม้ปลูกง่าย ฟอ กอากาศ ช่วยเพิ่มชี วิตชี วาให้กับแต่ละมุมในบ้าน

และยังมีคุณส มบัติช่วยดูดซับส ารพิ ษตกค้าง อ ย่ างเช่น ค วั น บุ ห รี่ สีทาบ้าน แม้กระทั่งน้ำย า

ทำความสะอ าดต่าง ๆ ที่หมุนเวี ยนอยู่ภายในห้องได้ดีทีเดี ยวและนี่

ต้นไม้ 7 สายพันธุ์ ที่สามารถช่วยฟอ กอากาศ เพื่อสุ ข ภ า พปอ ดของเรา ไปดูกัน ว่าต้นอะไรกันบ้าง

1. เ ศ ร ษ ฐี เรือนนอ ก

เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดั บ เพร าะลักษณะผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม มัน

มีแถบด่ า งสีข า วครีมบริเวณขอบใบ เป็นพุ่มสว ยงาม

ส่ว นใหญ่จะนำมาปลูกในกระถางแข วนหรือเป็นพืชคลุ มดินก็ได้เช่นกัน

ส าม าร ถช่วยฟอ กอากาศได้ดี เช่น แอมโดมเนียน ไซลีน ทูลีน ฟอร์มาดิไฮด์ และไอเสี ยอื่นๆ ด้วย

2. ไอวี่

เป็นไม้เลื้อยที่อ าศัยต ามต้นไม้ใหญ่ นิยมนำม าปลูกติดกับกำแพง

ให้เลื้อยคลุมประดับกำแพง เป็นพืชที่ชอบแสงแดด ปรับตัวอยู๋ในที่แส งรำไรได้เก่ง

มีประสิทธิภ าพสูงในการฟอ กอ าก าศจำพวกส ารเบ นซิน

ส าม ารถช่วยกำจั ด ฝุ่ นร าที่ลอยอยู่ในอากาศได้ 78 เปอร์เซน ในเว ลาเพียง 12 ชม


3. พลูด่ า ง

เป็นไม้ดอ กไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้ อยนิยมปลูกม ากชนิดหนึ่ง

ไม่ว่าจะในสว นหรือปลูกในกระถ าง เพร าะเป็นต้นไม้ที่มีสีสันส วยงาม

การดูแลก็ง่าย และยังส าม าร ถเติบโตได้ดีในทุกสภาพ ส ร ร พ คุ ณ

ถ้าปลูกพลูด่ า งไว้ในห้องนอน จะช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ นอนหลับสบาย

และช่วยล ดฝุ่ นในอากาศได้ถึง 94 เปอร์เซน และยังเชื้ อร าในอากาศได้ 78 เปอร์เซน

4. เขียวหมื่นปี

นิยมนำมาปลูกไว้ภายในบ้าน หรือใช้ประดับสำนักงาน เพร าะสามารถเจริญเติบโตได้ในที่แสงน้อย

เลี้ยงง่าย ทนทาน ไม่ต้องการการดูแลมากนัก ส ร ร พ คุ ณ

มีความส าม าร ถในการ ฟ อ กอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ช่วยฟอ กอากาศ

และเพิ่มปริมาณอ๊อ กซิเจน ในเวลากลางคืนด้วย

5. เดหลี

นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ดอ กไม้ประดับในอาคาร เนื่องจากให้ดอ กสีข า วที่สวย

กาบหุ้มช่อ ดอ กมีสีข า วคล้ายดอ กหน้าวัว มีใบสีเขียวเข้มวาว

จึงมีความโดดเด่น ส ร ร พ คุ ณ มีความสามารถสูงในการดูดพิ ษภายในอาคาร

ช่วยกรองอากาศ ฟอ กอากาศ อย่ าง เบนซิน ไ ต รค ล อโ รเ อทิลี น

และฟอร์มาล ดีไฮด์ ในอากาศได้เป็นอย่ างดี ช่วยผลิตความชื้ นในอากาศ

เพื่อ กำจั ด เชื้ อร าในอากาศ อันก่อให้เกิดอาการภู มิแ พ้ และทำให้นอนหลับสบายขึ้น

6. ว่านหางจระเข้

หล า ยคนคงรู้จักกันดีในบ้านเรา เป็นสมุ นไพ รที่ให้ประโยชน์ได้อีกด้วย

มีส ร ร พ คุ ณทางย า ใช้รั ก ษ าแผ ล มีประสิทธิภาพสูงในการฟอ กอากาศจำพวก

ฟอร์มัล ดีไฮด์ เป็นสาเหตุของการระคายเคืองผิว รวมถึงการ ป ว ด ศีรษะ

7. จั๋ง

เป็นพืชตระกูลปาล์ม เลี้ยงง่ายแม้ข า ดน้ำเป็นเวลาหล า ยวัน ต้องการแสงแดด

เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้า สามารถกำจั ดสารที่ไม่ดี ต่อร่างกายได้ทั้ง

แ อ มโ มเนี ย ฟอร์มาล ดีไฮด์ ไ ซลีนและโทลูอีน

และถ้าใครยังไม่มีต้นไม้เหล่านี้ ก็รีบไปหาซื้ อมาไว้ที่บ้านกันนะ

เพื่อที่เราจะได้มีอ าก าศที่สะอ าดบริสุ ทธิ์ ภ ายในบริเวณบ้านของเรา

เพิ่มคว ามร่มรื่น ส ดใส สบ าย ให้กับบ้านเร าได้อีกด้วย

แหล่งข่าว sabaisabuy

ที่มา kiddidee