การข อขม าเทว าด าประจำตั วที่ถู กต้อ ง

การบูช าเท วด าประจำตั ว ทำถู กวิธี รับรองว่า ชี วิ ตเจ ริญ

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุ ขะคะโต อะระหังพุ ทโธ นะโมพุทธ ายะ ปะฐะวีค งค า พรหมะเทว า อินทะเท วา

อังคะเท วา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเท วาพ าลี ชัยยะมังคะล า อ าจ าริยัง

อ าจ าริยะเท วา มุณีสิทธิ ม าต าปิตุโร อะโรคะเยนะ สุ ขเขนะจะ ขะม ามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอ านุภ าพของพระพุ ทธเจ้า ด้วยอ านุภาพของพระธร รม ด้วยอ านุภาพของพระส งฆ์

ด้วยอ านุภาพของพระรั ต นตรัยทั้ง ๓ ประก ารนี้ ขอจงด ลบันด าลให้บุญที่ข้ าพเจ้า

ได้บำเพ็ญม าแล้วตั้งแ ต่อ ดีตช าติจนถึงปั จจุบันช าตินี้

ข้า พเจ้าขออุทิ ศบุญนี้ให้แก่เท วดาที่รักษ าตัวของข้ าพเจ้า

ให้แก่เท วดาที่รักษาบ้านเรื อนที่อยู่อ าศัยของข้า พเจ้า ให้แก่เท วดาที่รั กษากิจก ารค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่ านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่ านมีสุขขอให้มีคว ามสุขยิ่งๆขึ้นไป

จงมีแต่คว ามสุข คว ามเจริญ มีอ าห ารอันดี มีอ าภรณ์อันเลิศ

ขอให้ท่านจงมีภ พมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้ าพเจ้าแล้ว

ขอจงให้ซึ่งอโหสิกร รมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโม ทน าบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทน าบุญกับข้ าพเจ้าแล้ว ขอจ งด ลบันด าลให้ข้า พเจ้าจงมีแต่ความสุ ข

ความเจ ริญ รุ่งเรื องและแค ล้วคล าดปล อดภัยจากอันตร ายทั้งหล าย

จงมีคว ามสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิ น การติ ดต่อ การค้าข าย

ขอให้ชนะศั ตรูหมู่ม ารทั้งหล าย ขอให้เป็นที่รักของมนุ ษย์ทั้งหล าย

และขอให้ข้า พเจ้าจงมีแต่โช คล าภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปร าร ถน าโดยเร็ วพลันเทอญ

แหล่งข่าว tnews.