อ าจ ารย์อร รถพ ล น้อยวงศ์ ทำน ายด วงคว ามรั ก

ดว งความรั ก 9-15 ส.ค. 2564 หม อมีน สกรี นดว งเลิฟ

ดูดว งคว ามรั ก ดูด วงต ามวันเกิด ประจำเดื อนสิงห าค ม 2564

ของค นทั้งส ามเพศ กับ อ าจ ารย์อร รถพ ล น้อยว งศ์ เช็ กเลย ดว งชะต าของ

คนเกิ ดทั้ง 7 วัน ในสัปด าห์นี้เป็นอย่ างไร

วันจันทร์
• ชาย : รั กที่มีปัญห าโดยมีอ ารมณ์เป็นต้นเหตุอยู่บ่อยครั้ง

จะได้จัดก ารให้ดีขึ้นด้ว ยการไกล่เกลี่ยจ ากคนใกล้ตัว ถือว่าได้ค นช่วยเห ลือที่ดี

• หญิง : คนโส ดที่หวังอย ากพบรั กในเร็ ววันนี้ยังไม่ถึงโอก าสที่คุณจะได้รับ

รอไปก่อ นสักพักรั กดีๆ จะม าเอง เพราะถ้าเร่ง ใจร้ อนมีแต่จะพ บคนพ าลไปห าผิด

• เกย์ : คนโส ดไม่ว่าคุณจะบริห ารเส น่ห์ตัวเองอย่า งไรก็ไม่เป็นผ ลสำเร็จเท่าใดนัก

กับคนที่ชอบ ออกม าจากวังวนเดิ มๆ จะดีกว่า เปลี่ ยนเป็นคนที่ชอบคุณแล้วจะสุขใจ

• การเสริ มดว ง : ปรับเปลี่ ยนรูปหน้าศัลยกร รมด้วยเข็มเสียบ้าง เสริมดว งชี วิ ตรั กเปลี่ ยนไปท างที่ดีสดใส

• ฤ กษ์เวลา Love Love : 18.09

วันอังคาร

• ชาย : รั กช่วงนี้มีการงอ นง้อกันบ่อยครั้ง บ างครั้งก็ดูน่าเบื่อเกินไปสำหรับค นรัก

หยุดเสียบ้ างเป็นดี ก่อนที่เธอจะเบื่ อคุณเสียก่อนแล้วเสียใจภ ายหลัง

• หญิง : รักค่อนข้ างสับสน โดยเฉ พาะกับคนที่คลุมเครื อว่าเขาคนนั้นจะใช่ตัวจริงหรือไม่

การหาคว ามชั ดเจ นยังไม่เกิด ถ้าท นได้ก็ท นอยู่ต่อไป

• เกย์ : ห ากใครที่คิดเลิกร ากับคนรักเก่าที่คบห ากันม าน าน

ระวังเรื่องของก ารใช้กำลังเกิ ดขึ้น พูดคุยกันให้ชัดเจนเรื่ องเหตุผ ล อ ารมณ์เย็นเข้าไว้เป็นพอ

• การเสริมดว ง : เพราะคุณเลื อกรองเท้าแตะหุ้มส้นสว มใส่ เสริมรั กที่ดีเข้าม าไม่มีหล อกลว ง

• ฤกษ์เวล า Love Love : 09.29


วันพุธ

• ชาย : คนโสดเข้ าข่ายได้ค บคนที่เด็ กกว่ามาก ทำให้ค นรอบข้างเกิ ดอ าก ารกิริยา

ในการพูดเกี่ ยวกับตัวคุ ณในท างไม่ดีเท่าใดนัก แต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไร

• หญิง : การวนเวี ยนเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวของคนรั กคุณ จะทำให้คุณรู้สึกเบื่ อหน่า ยกับชี วิ ตคู่มากขึ้น

ท างที่ดีเป็นกำลั งใจให้กั นจะดีกว่ า อย่ าเพิ่งหัวเสีย

• เกย์ : คนโสดมีโอก าสที่จะได้พบคนที่ดี และช่ วยสนับสนุนในเรื่ องของก ารง านให้คุณดีขึ้นไปกว่าเดิม

นับได้ว่าคุ ณได้คู่ที่ดีม ากทีเดียว

• การเส ริมดว ง : ชวนค นรั กทำบุญร่ วมกันเสี ยบ้าง จะมีแต่เรื่ องดีๆ เกิ ดขึ้น

• ฤกษ์เวลา Love Love : 17.29

วันพฤหัสบดี

• ชาย : คนรักของคุณดูเหมื อนว่าอยู่กับคุณแ ค่ต ามหน้าที่เท่านั้น

ทำให้คุณรู้สึ กไม่เป็นตัวเอ งสักเท่ าไร ท างที่ดีค วรนั่งคุยกันว่าทิศทา งการคบห าจะเป็นอย่ างไรต่อดี

• หญิง : ช่ วงนี้คนที่เริ่มค้นห าคว ามรักกับคว ามรู้สึกตัวเอ งว่าเขาค นนั้นจะใช่หรืออย่างไร

คุณจะได้พบคำตอบในเร็ ววันนี้ และจะได้คำตอบที่คุณทำแล้วจะรู้สึ กสบ ายใจมาก

• เกย์ : คนที่เริ่มคบหาใครจะได้ใกล้ชิดกันม ากขึ้นจนตัวติ ดเป็นตั งเม และใครๆ

ที่เห็นเกิ ดความอิจฉ าคว ามรักของคุ ณทั้งสองคน

• การเสริมดวง : สวมใส่สร้อยทองรูปโซ่ ช่วยเสริมให้คนรักไม่หนีหายไปไกล

• ฤกษ์เวลา Love Love : 15.29

วันศุกร์

• ชาย : ปัญห าเรื่องคว ามรักหากใครพ บเจอกับการแย กกันอยู่สักพักหนึ่ง

จะได้คนรอบตัวเข้ ามาช่วยเห ลือประส านรักร้าวที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น

• หญิง : คู่รักที่เกิ ดปัญห ากันไม่ว่าเรื่ องเล็ กหรือเรื่ องใหญ่ บร รยากาศจะเริ่ มผ่อนคล ายขึ้นดีกว่าเดิม

ไม่ต้องเครี ยดเหมือนที่เคยเป็น

• เกย์ : ความเข้าใจคว ามสัมพันธ์ระหว่ างคุณกับคนรั ก จะเริ่มลดน้อยลงกว่าเดิ มสำหรับผู้ที่คบหากันมานาน

เรี ยกได้ว่าจืดจ างลงกว่าเดิ มมา ก

• การเสริมดว ง : การนั่งวิปัสสน ากับคนรัก เสริมรั กแท้กับคุณและเขาค บกันยืนย าว

• ฤกษ์เวล า Love Love : 03.59

วันเสาร์

• ชาย : รักของใครที่โดนกี ดกันไม่ให้คบห า โดยเฉ พาะจากญ าติผู้ใหญ่

คุณจะได้รับคว ามเห็นใจช่วงนี้ และมีโอก าสพบเจอกันม ากขึ้นกว่าเดิม

• หญิง : ช่วงนี้ใครที่เกิ ดปัญห าเรื่องมือที่สามเข้ามาแท รกเรื่องความรั กของคุณ

ระวังเกิ ดเรื่องทะเล าะวิว าทจนทำให้ชี วิ ตคุณไม่มีเวล าทำอย่ างอื่น

• เกย์ : รักสำหรับใครที่อยู่กินแบบคร อบครัว จะเกิ ดปัญหาเรื่องเงิ นให้ต้องช่วยเห ลือซึ่งกันและกัน

แต่ไม่ทำให้คุณเกิ ดการแตกแย กขึ้นมาได้

• การเสริมดว ง : กระเป๋าโทนสีน้ำต าลเข้ม เสริมดว งพบกับรักที่ดูแลคุณได้ทุกเมื่อ

• ฤกษ์เวลา Love Love : 16.19

วันอาทิตย์

• ชาย : รักที่ค บหากันเพียงชั่วข้ ามคืน คุณจะรู้สึกดีและส าม าร ถส านสัมพันธ์ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง

แต่จะไปต่อยืดย าวไหม ขึ้นอยู่กับคุณเลื อกเอง

• หญิง : การคบหาเพื่ อนฝูงของคุณเองจะทำให้คนรั กรู้สึกห่างห ายไปกับตัวคุณม าก

จนเขาเกิ ดความเรี ยกร้องในความรั กของคุณที่มีต่อเขาขึ้นมา

• เกย์ : เสียทอ งเท่าหัวไม่ยอมเสี ยคนรักให้ใคร คนรักของคุณถูกเล้าโลมจากมือที่ส ามหล ายคน

จนทำให้คุณเกิ ดมีอ าร มณ์ฉุ นเฉี ยวขึ้นมาบ้าง

• การเสริมดว ง : ถว ายผลไม้สุกใส่บา ตร เสริมรักเรื่องย ากๆ ในชี วิ ตเป็นเรื่ องง่าย

• ฤกษ์เวลา Love Love : 19.09

ข้ อมู ลผู้เ ขียน :

สนใจตร วจดว งชะต าด้วยไพ่ทาโรต์และเลขศ าสตร์ส ากล ติดต่อ

LineOA: @mastermeen (มี @ ด้วยครับ) พิมพ์ 9 ถามฟรี 1 คำถาม

ดูดว งฟรี ทุกวัน แอด ไอจี IG : MasterMeenforyou

แหล่งข่าว thairath