เทวด าชี้ท างร วย ปังสุ ด

วันเกิ ด เท วดาชี้ทา งรว ยการเ งิ นดี มีโช คฟ้าแ ล บ เศร ษ ฐีใหม่ป้ายแด ง

ท่านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

การเ งินการงานก้าวหน้าสำหรับคนเกิ ดวันพฤหัสบดีเ งินทองทรั พย์สินก็มีแต่จะเพิ่มพูนทวีขึ้น

ในทุกๆเดือนที่ผ่านไปอย ากเจอคนข ายสลากร างวัลใกล้ห้างสรรพสินค้าให้ลองสุ่มหยิบมาสัก 1 ใบ

เพราะดวงของท่านเองนั้นก็มีเกณฑ์จะได้โช คลาภอย่ างไม่คาดฝันอยู่บ้าง

ลองเสี่ยงดูแล้วกันเพราะหากไม่เสี่ยงเลยก็ไม่ต้องลุ้นอะไรไมีสิทธิ์ได้โช คแน่นอน

ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเกิ ดวันพฤหัสบดีจะมีโช คลาภได้ก็ต้องมันทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

เกิ ดวันอาทิตย์

สำหรับคนเกิ ดวันอาทิตย์หาคนเจอคนข ายล อ ตเตอรี่สลากร างวัลเป็นผู้หญิงผิวข าว

อยู่ข้ างถนนอย่ ารีรอไปรีบเข้ าไปขอซื้อ 1 ใบโดยให้เข าหยิบตัวเลขให้จะเป็นดีที่สุดเพราะดวงของคุณ

ขึ้นอยู่โดยตรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลยลองหยิบมาสักใบมีโอกาสที่จะได้จับเ งินแสนอย่ างแน่นอน

ได้เ งินมาก็เอาไปทำบุญหรือแบบให้เข าไว้ด้วยก็ดีขอคอนแทคไว้คุณอาจจะต้องอย ากตามหาเข าในวันใดวันหนึ่ง

ท่านที่เกิ ดวันศุกร์

สำหรับคนเกิ ดวันศุกร์นั้นช่วงนี้แน่นอนว่ามีเกณฑ์ได้ผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าพี่ใหญ่ในที่ทำงาน

อุปกรณ์ทำค้ำชูถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ควรร ะวังหน่อยว่าผู้ใหญ่คนนี้จะออกหน้ามากเกินไป

จนทำให้แฟนหึงหวงจนเกิ ด ปัญ หาทะ เ ลาะกันได้ เรื่ อ งหน้าที่การงานทำธุรกิจทำค้าข าย

โดยเฉพาะข ายออนไลน์นำเข้ าจากต่างประเทศจะมีสิทธิ์ร่ำร วยได้เลยมีเ งินซื้อบ้านซื้อรถ

มีครอบครัวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหากเลือกที่จะประกอบอาชีพการทำมาค้าข ายตามยุคสมัย

เกิ ดวันอังคาร

สำหรับวันอังคารนั้นโช คดีเหลือเกินไม่ว่าจะเจอปัญ หาอะไรก็มักจะมีคนคอยมาช่วยเหลือ

มีคนคอยมาอุ้มขึ้นจากความย ากลำ บากได้เสมอและบางทีขอบอกเลยว่าไม่ใช่คนด้วยบางที

ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือกราบไหว้เพราะฉะนั้นคนเกิ ดวันอังคารขอให้เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ตนเองเชื่อมั่นและศรัทธาเข้ าไว้บูชาท่านใดๆไม่ว่าอย่ างไรก็ไม่ลำ บาก สำหรับเรื่ อ งการเ งิน

ก็พอจะมีโช คอยู่บ้างสุขมากสุขน้อยก็ขึ้นอยู่กับเจ็ บใจของเราที่เคยให้ทานมาและบุญเก่าของเรา

ที่ส่งผลด้วยหาก 2 อย่ างนี้สอดคล้องและตรงกันรับรองว่าคนเกิ ดวันอังคารจะได้โช คใหญ่อย่ างแน่นอน

แหล่งข่าว postdoo