อ าจ าร์ยพรหมญ าณ ทำน าย ตุล าคม

เดือนตุล าคม จะเกิ ดก ารเปลี่ ยนแป ลงครั้งใหญ่

อ.พรหมญ าณ ทำน าย ตุล าคม จะเกิดก ารเปลี่ ยนแป ลงครั้งใหญ่

พิธีกร เกลือ-กิตติ แห่งร ายก าร เกลือ วัน เด้อ

เทียบเชิญ อ.พรหมญาณ มาเปิดไพ่ทำนายสถานการณ์ CV-19

ในแต่ละเดื อนข้ างหน้า หลังจ ากเคยทำน ายดวงไว้แม่นว่า CV-19

จะกลั บมาระ บา ด หนักในเดื อน เม.ย. ปี 64

โดยได้ทำน ายว่า ต้นเดื อนสิงห า จะหนั กให้ระวังตัวให้ดี แต่ในปล ายสิงห านั้นจะดีขึ้น

และในเดือนตุล าคมนั้น ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภ าวะปกติ แต่จะสู ญเสี ยบุคค ลที่มีชื่อเสียง

ทำน ายว่าตั้งแต่เดื อนตุล าคมเป็นต้นไปจะส าม ารถค วบคุมสถ านก ารณ์ CV-19เกือบ100%

เป็นคว ามเชื่อส่ วนบุคค ล โป รดใช้วิญจ ารณญ าณในก ารรับชม

ขอบคูณที่มา รายการ เกลือ วัน เด้อ

เครดิต:bangpunsara

แหล่งข่าว daidee