ต้ นไม้แห ล มว างในบ้ านส่ งผ ลต่ออ าร มณ์

ว างต้ นไม้แห ลมในบ้ าน ฮ วงจุ้ ยไ ม่ดี

ต้นไม้แห ลมว างในบ้าน ฮ วงจุ้ยไม่ดี ส่งผ ลต่ออ ารมณ์

ใครว่ าว างต้นไม้ในบ้ าน เห็นสีเขี ยวๆ แล้วจะอ าร มณ์ดีไม่เสมอไป

เพร าะว่า อ.ม าศ เคห าสน์ธร รม บ อกว่า ก ารที่เร ามี ต้นไม้แห ลม ในบ้าน

หรือใกล้เคี ยงบริเว ณที่อยู่นั้น ในท างฮวงจุ้ยบ้ านจะส่งผ ลทำให้อ าร มณ์ไม่เสถียร

หงุดหงิ ดฉุนเฉีย ว โ มโหง่าย พูดกั นไม่ถูกหู ไม่กี่คำก็ทะเล าะกัน

ว างแต่ละทิ ศจะก ระตุ้ นบุคค ลแต กต่ างกัน

1. ตะวันต กเฉี ยงเหนื อ – พ่ อ หรือ ผู้ช ายอ ายุม าก

2. ตะวันต กเฉี ยงใต้ – แม่ หรือ ผู้หญิงอ ายุม าก

3. ตะวันอ อก – ลูกช ายคนโต

4. ตะวันอ อกเฉียงใต้ – ลูกส าวคนโต

5. เหนือ – ลูกชายคนกล าง

6. ใต้ – ลูกส าวคนกล าง

7. ตะวันอ อกเฉี ยงเหนือ – ลู กช ายค นเล็ ก (รวมทั้งเด็ กเล็กๆ เพ ศชายด้วย)

8. ตะวันต ก – ลูกส าวค นเล็ ก (รว มทั้งเด็ กเล็กๆ เ พศ หญิ งด้วย)

เช่น ทิ ศตะวั นออก ทำ ให้ลู กช ายคนโตเลื อดร้อน อ าร มณ์รุนแร ง

ถ้ าอยู่ที่ ตะวันต กเฉี ยงเห นือ พ่ อจะขี้ โ มโ ห

เท คนิ คนี้ยั งใช้ดูได้หล ายแบ บ เช่น ถ้าทิ ศนี้ร กรุงรัง มืดครึ้ม อับทึบ

พ่ อจะอ าร มณ์ไม่ดี ขี้หงุ ด ห งิด ซึ มเศร้ า ตกต่ำ เป็นต้น

ทิ ศอื่นก็ดูแบ บเดี ยวกัน ม าจัดบ้ านทุกมุมให้สะอ าด โล่ ง โปร่ ง สว่ าง กันทุ กมุมน ะครั บ

ที่ม า อ.มาศ เคห าสน์ธร รม ประธ าน สถ าบันค้นคว้ าวิช าก ารฮ วงจุ้ย ประเท ศไทย