บุ พเ พสั นนิ สว าส เนื้ อคู่กั นตั้ งแ ต่ช าติป างก่ อน

7 ข้ อที่บ อกได้ว่ าคุ ณกับเข าอ าจเป็นเนื้ อคู่กันในช าติป างก่อน

1 ไม่รู้ว่ าคิดไปเอ งหรื อเปล่ านะ แต่ค นที่เป็นเนื้ อคู่กัน

จะรู้สึกว่าสนิ ทกันได้อย่ างร วดเร็ วในครั้ งแร กที่เ จอ ทั้งนี้ก็เพร าะคว ามผูกพั นกันตั้งแต่ช าติป างก่อน

ทำให้รู้สึกอ บอุ่นตั้งแต่ครั้ งแร กที่เจอกัน

2 คนที่เป็นเนื้ อคู่กัน มักจะมีคว ามคิดที่ต รงกันหล ายๆ อย่ งกับเป็ นคนๆ เดี ยวกัน

ใจตรงกันหล ายครั้งอย่ างบอกไม่ถูก มีคว ามคิดที่คล้ ายกัน และใช้อ ะไรเหมื อนๆ กัน

ร สนิย มเหมื อนกัน ชอบอะไรเหมื อนๆ กัน ไม่ช อบอะไรเหมือนๆ กัน


3 คุณเข้ ากับเข าได้ดีม าก เหมื อนเป็นส่ วนหนึ่งที่เติ มเต็มกันและกันในส่ วนที่ข าดห าย

เป็นเหมื อนผีเสื้อกับด อกไม้ เวล าคนหนึ่ งร้ อนเป็นไฟ อีกค นก็ใจเย็ นและนิ่ งดั่งส ายน้ำ

อยู่ด้ วยกันแล้วไม่ค่ อยมีปัญห าเรื่ องจุกจิกเล็กๆ น้อยๆ

4 แม้ว่ าจะทะเล าะกันแค่ไหน ก็ไม่มีใครพู ดคำว่าเลิ กกันออ กมาสักครั้ง

แม้ว่าจะโก รธอีกฝ่ายหนึ่ งแค่ไห นแต่ก็ไม่เค ยคิดอย ากไปไก ลจ ากกันเท่าใดนัก

สุดท้ ายแล้วก็จะหาโอก าสปรับคว ามคิดให้ต รงกัน และกลับม าเข้าใจกันได้ดีดังเดิม

5 ระยะท างไม่เค ยทำ อะไรคุ ณทั้งส องคนได้ เพราะคุณไว้ใจกันม าก

ต่อให้อยู่ไก ลสุดขั้วโลก หรือต้องห่ างกันไปทำง านที่ไหนไกลๆ ก็ไม่คิดน อกใจไปมีคนอื่น

และรู้สึกอุ่ นใจทุกครั้งที่คิ ดถึ งกัน แม้แต่เกิ ดคนละซี กโลก ก็โค จ รม าพ บกันได้

6 คุณทั้งส องยินดีที่จะร่ วมทุกข์ ร่ วมสุขกั นเสมอ เหนื่ อยก็ย อมเหนื่ อยด้วยกัน

ไม่เค ยคิดเห็ นแ ก่ตัวหรือกลั วอีกฝ่ ายสบ ายกว่ า คว ามรู้สึ กสั มผั สถึงกั นได้โด ยที่ไม่ต้ องพูดมันออ กม า

ต่อสู้บ ากบั่นและฝ่ าฟั นทุกอุปสร รคไปด้ว ยกันไม่ย อมปล่ อยมือ

7 คุณทั้งส องมักจะชว นกันเข้ าวัดทำบุ ญ หรือพ ากันไปทำเรื่ องดีๆ ตล อด

เนื่ องจ ากเป็นคู่บุ ญและสร้ างบุ ญร่ วมกันม าตั้งแต่ช าติป างก่อน

แต่ห ากคว ามรักครั้ งนี้ข องคุณ อ าจจะไม่ใช้เนื้ อคู่กันม าก่อ นในช าติที่แล้ว

ก็ไม่ใช่เรื่ องใหญ่หรื อสิ่งที่จะม าขว างคว ามรั กของคุณได้ ขอให้อยู่ด้ วยกันอย่ างเข้ าอ กเข้ าใจ

และหมั่นทำคว ามดีอยู่คู่กั นไปแบบนี้ ก็ถื อเป็นคว ามรักที่ดีแล้ว

* คว ามเชื่อส่ วนบุคค ล โป รดใช้วิจ ารณญ าณในก ารอ่าน

แหล่งข่าว parinyacheewit