บ ทสว ดมนต์ ส วดแล้วชี วิ ตดีขึ้น

การส วดม นต์ก่อนน อนเป็นวิธีสง บจิ ตใจให้เข้าสู่ห้วงนิทร าร าตรีได้ดีที่สุด

ห ากคุณมีปัญห านอนไม่หลับ คิดไม่ตก ก ารส วดม นต์จะช่วยลดความกังวลต่างๆ ได้

แต่โดยเนื้ อแท้ของพระธร รมจะต้องพิจ ารณ าพ าจิ ตใจให้เข้าถึงคว ามหม าย

ของบทส วดมนต์ด้วย วันนี้ไทยรัฐออ นไลน์ รว บรว มบทส วดม นต์ก่อนน อนยอดนิย มม าฝ ากกัน

มาเตรี ยมพร้ อมพน มมือและกล่ าวไปพร้อมๆ กัน

บทส วดมนต์ก่อนน อนสั้นๆ แบบที่ 1

บูช าพระรั ตนตรัย + แผ่เมตต า

ตั้งนะโม 3 จบ เพื่ อสักก าระพระพุ ทธเจ้า

ก ารส วดมนต์ก่อ นน อนเป็นวิธีสง บจิ ตใจให้เข้าสู่ห้วงนิทร าร าตรีได้ดีที่สุด

ห ากคุณมีปัญห านอนไม่หลับ คิดไม่ตก ก ารสว ดมนต์จะช่ วยลดคว ามกังวลต่างๆ ได้

แต่โดยเนื้อแท้ของพระธร รมจะต้องพิจ ารณาพ าจิตใจให้เข้าถึงคว ามหม ายของ

บทส วดมนต์ด้วย วันนี้ไทยรัฐออนไลน์ รว บร วมบทสว ดมนต์ก่ อนน อนยอดนิยมม าฝากกัน

มาเต รียมพร้ อมพน มมือและกล่าวไปพร้อมๆ กัน


บทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แบบที่ 1

บูชาพระรัตนตรัย + แผ่เมตต า

ตั้งนะโม 3 จบ เพื่อสักก าระพระพุทธเจ้า

อะหัง สุขิโต โหมิ

นิททุกโข โหมิ

อะเวโร โหมิ

อัพยาปัชโฌ โหมิ

อะนีโฆ โหมิ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

(ความหมาย : ขอให้ข้าพเจ้ามีค วามสุข ปร าศจากทุ กข์ ปร าศจากเว ร

ปร าศจากอุปสร รคอันตร ายทั้งปวง ปร าศจ ากความทุกข์ท างกายทางใจ

มีคว ามสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจ ากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด)

บทแผ่เมตตา (ให้ผู้อื่นและสัตว์โลก)

สั พเพ สั ตตา

อเ วร า โหนตุ จงเป็ นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเว รแก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌ า โหนตุ

อะนีฆ า โห นตุ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ

บทเสกหม อนเพื่อรู้ตัวก่อนมีภัย

“ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงก าระณา ฆะเฏสิ อะหังปิ ตัง ช าน ามิ ชานามิ”

บทส วดนี้เหม าะสำหรับคนที่หลั บลึก และเดินท างค้างแรมแป ลกที่นอน

หลังส วดจบให้ตบหม อน 3 ครั้ง เชื่อว่าจะรู้สึกตัวตื่นก่ อนมีภั ย เช่น ขโ มยขึ้นบ้าน

อิ ติ ปิโส ภะคะว า อะระหัง สัมม าสัมพุทโธ วิชช า จ าระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ให้ส วดพุทธคุ ณเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 50 ปี ให้สวด 51 จบ

เมื่อสว ดพุทธคุ ณครบต ามจำนว นจบที่ต้องก ารแล้ว จึงตั้งจิตแผ่เมตต าและอุทิศส่วนกุศล

แผ่เมตตาให้ตนเองและสัตว์โลก กล่าวคำขอพรให้ปราศจากทุกข์ภัย

เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ ไม่ผิดหลักธรรมใดๆ และช่วยให้จิตใจสงบเช่นกัน

แหล่งข่าว thairath