ชี วิ ตติ ดขั ดเพร าะลืมแ ก้บ น

เคยไหมคะ ? ที่เวล าไปไห ว้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ต ามสถ านที่ต่างๆ

หรือไปไห ว้องค์ไท้ส่วยเอี๊ย แล้วเผ ลอบนบ านกลับม าด้วย

จนได้สิ่งที่ขอและสมปร ารถน าไปแล้ว แต่เมื่อเวล าผ่านไปดันลืมแ ก้บ นเสียนี่ !

แบ บนี้จะทำยังไงดี หล ายค นคงกังว ลใจ และกลัวว่ าถ้าไม่ได้แ ก้บนแล้วจะไม่ดีต่อชี วิต


จัดพิธีไหว้กลา งแจ้ง

ห ากได้ไปบนบ านอะไรไว้แล้วดันลื มแก้บ น จะทำอะไรชี วิ ตก็ติ ดขัดไปหมด

ไม่ร าบรื่น เพื่อคว ามสบ ายใจและต ามคว ามเชื่ อนั้น ให้ลองแ ก้บ น

ด้วยก ารจัดพิธีไหว้กล างแจ้ง วิธีนี้ส าม ารถทำได้ด้ วยตนเองที่บ้าน และมีสิ่งของที่ต้องเตรี ยม ดังนี้

โต๊ะ 1 ตัว ปูผ้าสีข าว

พระพุ ทธรูปป างสม าธิ 1 องค์

ธูป 16 ด อก เทียนข าว 2 เล่ม และกระถ างปักธูป

พ านดอกไม้ และพวงม าลัยด าวเรื อง 3 พวง

หม ากพลู, บุหรี่ 5 มวน

ผ ลไม้ 5 หรือ 7 อย่าง ได้แก่ กล้ วยน้ำว้า 1 หวี, มะพร้ าว 1 ลูก, สับปะร ด 1 ผล

และผลไม้ต ามฤดูกาล น้ำเปล่า 1 ขวด น้ำแดง 1 ขวด ธูป 16 ดอก

วิธีก ารแก้บน ให้เริ่มจ ากจัดว างของแก้บ นให้เรียบร้ อย จุดธู ป 16 ดอก


ตั้งจิ ตแล้วกล่าวนะโม 3 จบ จ ากนั้นพูดว่า “ข้าพเจ้า… (ชื่อนามสกุล…) เกิ ดวันที่… (วันเดือนปีเกิด…)

ข ออันเชิ ญอ งค์พระสัมม าสัมพุ ทธเจ้า มาเป็นประธ านและสักขีพย าน

ตล อดทั้งอันเชิ ญเทพเทว าและสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ทั้งหล าย

รวมทั้งเจ้ าที่เจ้ าท างเจ้ าป่าเจ้ าเขา ให้ม ารับเครื่องสังเวยเครื่ องสักก าระที่ลูก

ได้จัดถว ายให้แล้วในวันนี้ เนื่ องจ ากว่าลูกเคยบนบ านศ าลกล่าว

รวมทั้งส าบ านม าน านแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหล ายทั้งปวง

ทั้งที่จำได้แล ะจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็ จหรือไม่สำเร็ จก็ต าม ก็ขออันเชิ ญให้ม ารับเครื่ องแก้บนทั้งหล ายเหล่านี้

เมื่อท่านทั้งหล ายได้รับแล้ว ลูกขอถ อนคำส าบ าน คำบ นบา นศ าลกล่ าวทั้งหมด

ขอให้สิ้นสุด ณ วิน าทีนี้เป็นต้นไป ถ้าห ากลูกมีคว ามจำเป็นจะต้องบ นบ านศ าลกล่าวอีก

ก็จะกล่าวบนบ านใหม่อีกรอบในคร าวต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ”

จ ากนั้นให้ปักธู ปล งบ นกระถ างธูป และห้ ามขอพรใดๆ ขณะทำพิธี

แหล่งข่าว shopback