ทำอะไรติ ดขั ด ชี วิตไม่ร าบรื่ น จุ ดธูป 36 ด อก ขอขม าเจ้ากร รมกล างแจ้ง

มีปัญห าบ่อย ทำอะไรติ ดขั ด ชี วิตไม่ร าบรื่น มีปัญห าด้านก ารง าน การเงิ น ไม่สมหวัง

จุ ดธูป 36 ดอก ขอขม ากร รมกล างแจ้ง ปลดล็ อกชี วิตติ ดขัด

จุ ดธูป 36 ด อก ทำเพื่ ออะไร

ในก ารจุดธูป 36 ด อกนั้น ถือว่ าเป็นก ารขอขม าเจ้ากร รมน ายเว รทั้งหล าย

ทั้งในอดี ตและปั จจุบันที่ได้เคยล่ วงเกิ นไป หรือที่เคยไปบนบ านศ าลกล่ าวต่างๆ

ที่มองไม่เห็น และจำไม่ได้ เพื่อให้เข าเหล่ านั้นอโ หสิกร รมให้แ ก่เรา โดยจะจุ ดในที่แจ้งเท่ านั้น

วิธีก ารขอขม าทำได้อย่ างไร

สถ านที่ทำที่ไหนก็ได้ ให้หันหน้าไปท างทิศตะวันออก และทำก่อนเวล า 12.00 น.

ก่อนเที่ ยงวัน เฝ้ ารอจนธู ปดับ ห ากธู ปติดลุกเป็นไฟ ถือว่ าไม่ผ่ าน

หลัง 6 เดื อน ทำใหม่อี กครั้ง โดยจะจุ ดธูปทั้งหมด 36 ดอ ก

ธู ป 36 ด อก หม ายคว ามอย่ างไร

ซึ่งหม ายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประก อบด้ วย 16 ชั้นฟ้ า 15 ชั้นดิ น

อบ ายภูมิ 4 มนุ ษย์โลก 1 รว มทั้งหม ด 36 ชั้น

หลังจ ากนั้น จุดธู ป 36 ด อก ปักกล างแจ้ง ขอขม าต่อเจ้ากร รมน ายเวรที่เคยส าบ าน

บนบ าน ปลดหนี้กร รมให้น้อยลง พร้ อมบทส วดมนต์ขอขม าให้ชี วิตอยู่เย็นเป็นสุข


ค าถ าบทส วด

ตั้งนะโม 3 จบ

สั พพัง อะปะร าธัง ขะมะถะเม ภันเตอุก าสะ ทะว า รัตตะเยนะ

กะตัง สั พพัง อะปะร าธัง ขะม ะถะเ ม ภันเ ตอุกาสะ ขะม ามิ ภันเ ต

คำกล่ าว

ตั้งจิตอธิษฐ าน อันเชิญ ครูบ าอ าจ ารย์ พระสัมม าสัมพุ ทธเจ้าทุ กพระองค์

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิ ด าม ารด า พ่ อเกิ ดแ ม่เกิ ด พ่ อซื้อแ ม่ซื้อ ในทุ กชาติ

และเทพเทวด าที่คุ้มค รองตัวเร าทุกพระอ งค์ รว มทั้ง องค์มห าเทพ มห าโพธิสั ตว์

ผู้ยิ่งให ญ่ ทั้งหล าย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมม า 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล

21 ภูมิพระแ ม่ธรณี พระแ ม่คงคา ที่ข้าพเจ้ าอ าศัยอยู่นี้ พระภู มิเจ้ าที่

ผีบ้ านผีเรื อน ร วมทั้งเจ้ากร รมนายเว ร และ เจ้าบุ ญน ายคุณ เจ้าเก ณฑ์ด วงชะต า

ของข้ าพเจ้า ทุ กชาติภพ ที่เคยผูกพันกันม าในอดี ตให้ม ารับรู้รับฟัง

กา รขอขม า และ ขอถ อนคำส าปแช่งที่มีต่อกันในอ ดีตและปัจจุบัน ของข้ าพเจ้าในครั้งนี้

ข้ าพเจ้าชื่อน ามสกุล ขอขม ากรรม ในสิ่งที่ได้ล่ วงเกินไป ทั้งก ายกร รม วจีกร รม มโนกร รม

ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ร ะลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี

ขอท่ านผู้มีฤทธิ์ มีอำน าจ และสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ และเจ้ากร รมน ายเว ร เจ้าบุญน ายคุณ

เจ้าเกณฑ์ด วงชะต าของข้ าพเจ้าทั้งหล าย

โป รดอโหสิกร รมให้กับข้ าพเจ้าด้วยเถ อะ อย่ าได้โกรธเคือง อย่ าได้จองเวร

ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโป รดถอดถอนคำส าปแช่งที่ให้แก่ข้ าพเจ้า หรือคำส าบใดๆ

อันเกิดจ ากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจ ากท่านทั้งหล ายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

อย่ างไรก็ตาม เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคค ลที่หล ายคนทำแล้วบอกว่าต่อว่าชี วิต

ดีขึ้นทันต าเห็น สุดท้ ายนี้ ตัวผู้ไห ว้ต้องมีคว ามศรัทธ า และคว ามตั้งใจด้วย

แหล่งข่าว thairath.