ฤ กษ์ศั ลยกร รม ส วยร วยปัง กับ หม อมีน ตีสิบ

ฤ กษ์ศั ลยกร รม สิงห า ค ม 64 เช็ กวันดีก่ อนทำ เฮ งๆ ร วยแน่น อน

ฤ กษ์ศั ลยกร รม ส วยร วยปัง กับ หม อมีน ตีสิบ มาดูกันได้

เดื อนสิงห าค ม อย ากจะส วยหล่อด้วยก ารทำศั ลยกร รม

ปรั บนิดเติ มหน่อย ของคนทั้ง 3 เพ ศ ต ามคำแน ะนำของหมอมีน ร ายละเอียดข้ างล่างได้เลย

ฤ กษ์ศั ลยกร รม เดื อนสิงห าค ม 2564

ผู้ชาย

• วันอังค ารที่ 17 สิงห าค ม 2564

• เวล า 08.09

• ทำ sixpack หรือดูดไขมัน

• เสริ มเรื่ อง เสน่ห์ คว ามมั่นค ง และก ารเจรจ า

ผู้หญิง

• วันศุกร์ที่ 27 สิงห าค ม 2564

• เวล า 18.09

• ทำหน้ าอก

• เส ริมเรื่ อง คว ามมั่นคง

เกย์ ทอม ส าวสอง

• วันจันทร์ที่ 23 สิงห าค ม 2564

• เวล า 14.09

• ทำจมูก

• เสริ มเรื่ อง ทรั พย์ และเส น่ห์

หม ายเหตุ

ฤ กษ์ศั ลยกร รมที่แนะนำ เป็นฤ กษ์ม งค ล โดยร วมแต่ละเพศ ต ามเดื อน

ห ากต้องก ารเส ริมด วงด้วยฤ กษ์ศั ลยกร รมแต่ละส่วนเป็นพิเศ ษ แบบแต่ละบุคค ล

เช่น เรื่องก ารง าน การเงิ น ผู้ให ญ่สนับสนุ น

แนะนำปรึกษ า หม อมีน ตีสิบ ต ามร ายละเอี ยดนี้ครับ

ส นใจปรึกษ า เช็ กด วง และฤ กษ์ทำศั ลยกร รม และ

เช็ กโห งวเฮ้งก่ อนทำศั ลยกร รม (มีค่ าใช้จ่าย)

อ าจ ารย์อร รถพ ล น้อยวงศ์ (หม อมีน ตีสิบ)

ผู้เชี่ ยวช าญเรื่ องก ารว างฤ กษ์ศั ลยกร รม และโห งวเฮ้ง

Line : @luckymeen99 (มี @ นำหน้า)

IG : Luckymeen99 (สวยเฮงปังกับหมอมีน)

แหล่งข่าว thairath