ค นเกิ ด 3 วันนี้ด วงดีตล อดเดื อน

เช็ กด วง ค นเกิ ด 3 วันต่อไปนี้ ดว งดียาวๆ คร องสั มปท านน านตล อดทั้งเดื อน

สำหรับคนเกิ ด 3 วันต่อไปนี้ เพ ราะด วงชะต าดี ไม่ใช่ดีระยะสั้นๆ

แต่จะดีแบบย าวๆ คร องตล อดทั้งเดื อนสิงห าค มนี้เลย

คนเกิ ดวันจันทร์

ในช่วงเดื อนสิงห าค มนี้ คนเกิ ดวันจันทร์ง านค่อนข้ างหนัก จะมีเรื่ องให้รับผิดช อบม ากม าย

เรี ยกว่าเป็นเดื อนที่เหนื่ อยม าก ชี วิตวุ่นว ายพอสมควร แต่ผ ลลัพธ์ถือว่าดีต่อใจ

อุปสร รคปัญห าที่มีก็จะคลี่คล ายไปในท างที่ดีขึ้น

ส่วนเรื่ องก ารเงิ นถือว่าดีเพร าะมีร ายได้เข้ามาให้อุ่นใจเรื่ อยๆ

แต่อย่ าประม าทไปนะคะ เพร าะคนเกิ ดวันจันทร์ก็จะมีร ายจ่ ายเรื่ อยๆ เช่นกันค่ะ

เค ล็ดลั บการเสริมด วง ในช่ วงโควิด ถ้าคนเกิ ดวันจันทร์อย ากด วงชะต าดียาวๆ

หมอไก่แนะนำให้คุณทำบุญเกี่ ยวกับก ารบริจ าคอุปกรณ์ก ารป้องกันโรค

เช่น สเปรย์แอ ลก อฮ อล์ หน้าก ากอน ามัย เป็นต้น อ านิสงส์จะส่งผ ลให้ด วงดีมีโอก าสดีๆ เข้ามาในชี วิต

คนเกิ ดวันพุธ

คนเกิ ดวันพุธเองก็ถือว่าด วงชะต าในเดื อนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

แต่ขอให้คุณเตรี ยมตัวเตรี ยมใจเตรี ยมพร้อมเอาไว้ เพราะด วงชะต ากำลัง

จะประส บพ บเจอกับก ารเปลี่ยนแป ลงในไม่ช้า ไม่ว่าจะเป็น เปลี่ ยนที่อยู่ เปลี่ ยนออฟฟิศ เปลี่ ยนงาน

ซึ่งการเปลี่ ยนเรื่องง านนี้ เป็นไปได้ทั้งก ารเปลี่ ยนง านแบบออกไปเลย

หรือป รับเปลี่ ยนรูปแบบก ารทำง าน คือ ทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว จะต้องมีก ารปรับตัว

มีการป รับปรุงเปลี่ ยนแป ลง การเปลี่ ยนแป ลงนี้จะส่งผลดี แต่จะต้องอ ดท นเพร าะแรกๆ จะเหนื่ อยหน่อย

เคล็ ดลั บการเส ริมด วง ในช่วงโควิด ขอแนะนำให้คนเกิ ดวันพุธทำบุญเกี่ ยวกับ

อ าหา รการกิน ก ารบริจ าคข้าวส ารอ าห ารแห้งหรือก ารบริจ าคข้าวกล่อง

อ านิสงส์จะส่งผลให้ชี วิตร าบรื่น มีกินมีใช้ มีเงินทองไม่ขาดมือ

คนเกิ ดวันเสาร์

พื้นฐ านคนเกิ ดวันเส าร์พื้นฐ านเป็นคนจริงจังกับชี วิต และเป็นคนเครี ยดง่าย

บ างทีสถ านก ารณ์ที่มีในตอนนี้อ าจทำให้คนเกิ ดวันเสาร์เครี ยดและบา งทีก็ถึงขั้นจิตตก

แต่หมอไก่ขอให้คุณอ ดท น ค่อยๆ ดำเนินชี วิตไปเรื่ อยๆ

เพร าะสถ านก ารณ์หรือปัญห าที่คุณเจอ แม้ว่าจะแย่แต่ก็มีโอก าสที่จะผ่านไปได้

สิ่งที่ไม่คิดว่าจะประส บก็มีโอก าสประสบคว ามสำเร็ จได้ แต่จะมีเงื่ อนไขอยู่อย่ างหนึ่งคือ

คุณต้องทำด้ วยตัวของคุณเอ งเพราะด วงคุณพึ่งพ าใครไม่ค่อยจะได้ค่ะ

เคล็ดลั บการเส ริมด วง ในช่วงโควิ ดหมอไก่แนะนำให้คนเกิ ดวันเส าร์

ทำบุญเกี่ยวกับก ารบริจ าคโลงศพ ผ้าดิบ หรือบริจ าคเงินซ่อมหรือสร้ างเมรุที่ชำรุด

จะเป็นก ารช่วยเปลี่ ยนจ ากร้ ายให้กล ายเป็นดีม ากได้

ติดต ามได้ที่ร ายก าร “ตะล อนข่าว” เกาะติดข่ าวส ารทุกทิศทั่วไทย

กับ 3 พิธีกรอ าร มณ์ดี สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.

และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30 น. ท างไทยรัฐทีวี ช่อง 32.

แหล่งข่าว thairath