ครึ่งปีหลัง 4 ร าศี ฮ อตสุดๆ

4 ร าศีที่ครึ่งปีหลังฮ อตสุดๆ มีโอก าสคิดเงิ นได้เงิ นสมใจหวัง

หมอกฤษณ์คอนเฟิร์มดูด วงราศี บอกกับไทยรัฐออนไลน์

ว่า ร าศีดังต่อไปนี้มีเก ณฑ์จะเฮ ง และได้ลา ภสมใจ


ร าศีกุมภ์ 14 ก.พ. – 14 มี.ค. และร าศีสิงห์ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.

เป็นสองร าศีที่ด วงอยู่ในเก ณฑ์ดีม าก เพราะมีด าวพฤหัสทับและเล็ง

ครึ่งปีหลังนี้ถือเป็น สองร าศีที่ด วงฮอตที่สุดมีโอกา สได้บ้ านได้รถหรือทรั พย์สินชิ้นใหญ่

แต่อ าจต้องผ่านก ารเจรจาขอร้องหรือพล าดหวังสักครั้งหรือส องครั้ง

ประกอบกับด วงด้านผู้ใหญ่อุปถัมภ์โด ดเด่นม าก ให้ก ารสนับสนุนเป็นอย่ างดี

ติดที่อุปนิสัยข องคนทั้งสองร าศีนี้ไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใคร

ไม่ชอบขอคว ามช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นปรับตัวเองสักนิด หมั่นเข้าห าผู้ใหญ่แล้วด วงชะต าจะดี

อีกทั้งหมั่นทำบุญ สว ดมนต์ จะช่วยให้ด วงที่ดีอยู่แล้ว ปังยิ่งขึ้นไปอีก

ร าศีมีน 15 มี.ค – 13 เม.ย. และร าศีกันย์ 17 ก.ย. – 17 ต.ค.

ช่วงเวล าที่ผ่ านมาเป็นช่วงจังหวะแห่งคว ามสูญเสียของชา วร าศีมีนและกันย์

บ างคนสู ญเสี ยค นรัก เดือดเนื้อร้อนใจจ ากผู้ใหญ่อยู่ตล อดเว ลา

เช่น เจ้าน ายมองไม่เห็นคุณค่า เจอคนแย่งผ ลง านไป น้อยอกน้อยใจจ ากผู้ใหญ่


ทำอะไรก็ไม่เข้าต า และค วรร ะวังควา มใจร้ อนและพูดต รงโผงผาง

ซ้ำช่ว งครึ่งปีหลังอ าจจะเจอวิกฤติจากกา รมองเห็นกงจั กรเป็นดอกบัว

มองเห็นคนชั่วเป็นคนดี อา จทำให้สูญเสียโอก าสสำคัญในชีวิตไป

แต่ข้อดีของคนเกิดสองร าศีนี้จะมีล างสั งห รณ์แม่นยำ ฝันได้โช ค ทำน ายให้ดีเจอล าภใหญ่.

แหล่งข่าว thairath