อ.คฑาชี้ ดา วพุธย้ าย 5 สิงห าคมนี้ก ารเงิ นดีขึ้นแน่นอ น

ด าวพุธย้ ายเข้าสู่ร าศีสิงห์ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

อ.คฑ า ชินบัญชร บอกกับไท ยรัฐออ นไลน์ ร าศีใด ธุรกิจการงานที่ทำ

เฮงสว นกระแ ส อ.คฑา แนะเคล็ ดลั บเสริมด วง

ร าศีสิงห์ (17 สิงหาคม – 16 กันยายน)

ธุ รกิจเฮงยืนหนึ่งด้านก ารเก ษตร หรือธุรกิจที่ดิ นจะดี มีเก ณฑ์ขยับขยาย

เกี่ยวกับก ารงาน ที่ดิน กา รเกษตร อสังห าริมทรั พย์ งานด้านก ารขายก ารตลาด

โดดเด่นเป็นพิเศษ ผู้หญิ งผิวข าวเหลือง ผู้ช ายผิวสองสี นำโช คที่ดีมาให้

ทำบุญเกี่ยวกับก ารซื้อบริจ าคที่ดินให้กับส าธ ารณกุศลต่างๆ

แ ม้แ ต่บริจาคพื้นที่ การออ กโรงทาน ทำโรงอ าห าร

บริจ าคพื้นที่ทำโรงพย าบ าลสน ามก็ช่วยได้ม าก

ร าศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม)

เฮ งยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจส่งออก ธุรกิจบันเทิง ด าร านักร้องนักแส ดงมีเสน่ห์ในเรื่ องความรัก

นับตั้งแต่ 5 สิงห าค มมาแล้ว ดา วพุธย้ายเข้า มีเก ณฑ์ขยับขยาย

ในเรื่องของกา รงานมีข่ าวดีเรื่องคว ามรักเกิดขึ้น

จะเจอคว ามรักจ ากก ารเดิ นทาง ทิศที่ดีคือทิ ศใต้ ตะวันต กเฉี ยงเหนือ เป็นทิศรับพลังบ วก

ทำบุญกับคนไร้บ้ าน ช่วยเหลื อคนที่เป็นผู้ป่ วยติดเชื้อใกล้บ้ าน ถือเป็นท านบ ารมีอย่ างยิ่ง

ร าศีกรกฎ (15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

บริจ าคค่าน้ำ ค่ าไฟ เติ มน้ำมันตะเกี ยง ถว ายหลอดไฟ ถว ายเทีย นไข หรือถว ายค่ าน้ำค่ าไฟ

ทำให้ก ารค้าขาย ด้านสินค้าอุ ปโภ คบริโภ ค ถึงแม้จะล็อ กด าวน์

แต่โดยรว มจะข ายดี รวมถึงการค้าข ายเรื่องออนไลน์ ในเรื่ องเอกสารสัญญ าคดีความที่เคยติดขัด

ช่วงนี้จะส าม ารถตกลงได้เรี ยบร้อยดี ห ายห่วง

ร าศีมังกร (16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์)

เฮ งยืนหนึ่งเรื่ องนักวิช ากา ร การสอบ ก ารแข่งขัน

งานด้านออกแบบ ตกแต่งก ารก่อสร้าง ธุรกิจฮ าร์ดแวร์คอ มพิวเต อร์

เด่นเป็นพิเศษ ช่วงนี้มีกา รเริ่มต้นของธุ รกิจที่ดีได้

แต่ระวังเรื่ องรัก เพ ราะรักลว งตา ต้องตัดสินใจให้เด็ ดขาดในเรื่อ งของการงาน

และเรื่ องความรัก ที่สำ คัญถ้ามีเข้ ามาให้ศึกษาดูใจ

อย่ าเพิ่งตกลงปลงใจ แต่ที่มีคู่อยู่แล้ว ต้องตัดสินใจว่าจะแต่งงาน

จะมีบุตร จะขอแต่ งงาน หรือจะรั ก หรือจะเลิ ก

ทำบุญเกี่ ยวกับเลี้ยงอ าหา รเด็ กกำพร้า เด็ กพิก าร จะช่วยเสริมท านบารมีให้เราดีเป็นอย่ างยิ่ง

แหล่งข่าว thairath