เดือนสิงห าค ม 12ร าศีมีเกณฑ์ด วงดีขึ้นทันต า

หมอช้ าง ชี้ 12 ร าศี ส.ค.นี้ มีเกณฑ์ดว งดีเริ่มคลี่คล าย จะมีคว ามมั่นค ง

ดูด วง 12 ร าศี หมอช้ าง อ าจา รย์ทศพร ศรีตุล า เดือนสิงห าค ม 64

ทั้ง 12 ร าศีที่เคยมีปัญห า ติดขั ดเรื่ องง าน เรื่ องเงิ น และคว ามรักนั้น

ในเดื อนนี้หมอช้ างบอกว่า จะมีก ารเปลี่ยนแป ลงไปในท างที่ดีขึ้น อย่ าเพิ่งหมดหวัง

หม อช้ างดูด วงเดือนสิงห าค ม ทั้ง 12 ราศี ว่า

ร าศีมังกร 15 ม.ค.-12 ก.พ.
มีข่ าวดีเข้าม ามา กยิ่งขึ้น มีเรื่ องเงิ นที่ดี แต่มีข้อแ ม้ เงิ นที่มาจ ากอสั งห าริมทรั พย์

กา รติดต่อน ายหน้าจะดี หรือง านที่เกี่ ยวข้องกับท างไกลต่างประเทศ

ค้าข ายออนไลน์ ลูกค้ าจะคึกคัก ทำให้เกิ ดรา ยได้ที่ดี และหมุนเงินที่ดี

ก ารง าน มีคว ามเหน็ดเหนื่อย อ าจจะถูกย้ ายไปทำในสิ่งที่ไม่อย ากทำ

เดื อนสิงห าค มต้องใจเย็นๆ อย่ าวู่ว าม ไม่แนะนำให้ย้ ายงาน

แต่พ้นสิงห าคมไป ด วงเริ่มคลี่คล าย

คว ามรัก ด วงดาวเปลี่ ยนไปในท างที่ดีขึ้น เป็นเดื อนที่คว ามรักมีคว ามลงตัว

ร าศีกุมภ์ 13 ก.พ.-14 มี.ค.

โอก าสมีคว ามมั่งคั่งร่ำร วย จังหวะด วงดาวก ารเงิ นคึกคัก บ างคนมีเรื่ องของเงิ น

เรื่องของร ายได้ เรื่องของโช คล าภที่ดีเข้ามา ห ากใครเค ยติ ดขัดหรือหมุนเงิ นไม่ทัน

ช่วงเดื อนสิงห าค มมีการเปลี่ ยนแปลง ข่ าวดีเข้าม าม ากขึ้นเช่นเดียวกัน

ก ารงา น มีก ารเปลี่ ยนแป ลงเป็นบ วก มีก ารเจ รจาติดต่อ

มีโอก าสประสบคว ามสำเร็ จแน่น อน ดว งดาวกา รง านดี แต่ยังคงเหนื่ อย

ต้องรับผิ ดช อบหล ายอย่าง ขอให้อ ดท นและสู้ คว ามสำเร็ จรออยู่

คว ามรัก กา รสื่อส ารต้องระวัง คุยกันทำให้มีคว ามเข้าใจผิ ด

ร าศีมีน 15 มี.ค.-13 เม.ย.

คว ามรัก ใครยังโสด มีโอก าสมีจังหวะให้ได้ลุ้น อา จจะได้คุยกัน

ท างออนไลน์ ความรัก สำหรั บคนคู่มีคว ามมั่นคง

การเงิ น ต้องเตื อน ยังไม่แน่นอน ใครที่ได้รับกา รสัญญาไว้อาจจะได้แค่ครึ่งเดียว

หรือน้อยกว่านั้น เรื่องข องหนี้สินต้องร ะวัง ใครที่อย ากเสี่ยงโชค ให้หยุดไว้ก่อน

อย่าเพิ่งเสี่ยงโช ค ไม่ดี ไม่มีโอก าสลุ้น

การง าน อย ากเริ่มอะไรใหม่ ในเดือนสิงห าคม เริ่มทำ ได้

เพราะห ากไม่เริ่มอะไรใหม่ อา จจะต้องถูกย้ าย หรือมีอุปสร รคในก ารทำงาน

ร าศีเมษ 14 เม.ย.-14 พ.ค.

ง านที่เคยหยุ ดชะงัก จะเริ่มเดินต่อไปข้ างหน้าได้ การล งทุน หรือทำอะไรเพิ่มเติม

หาของเล็กน้อยม าข าย จังห วะเดือนสิงห าคมส าม ารถทำได้เลย

แต่ฝ ากเตือน ใครที่เป็นเจ้ าของร้ าน หรือเจ้ าของธุรกิ จ มีบริว าร ดว งในเดื อนนี้

อ าจจะมีปัญห าจากลูกน้องล าหยุด เจ็ บป่ว ย หรือทำควา มเดือดร้ อนมาสู่งา นของเรา

กา รเงิ น ไม่ลงตัว ติดขัด มีคว ามล่าช้า แต่มีเคล็ ดลั บ

ถ้าทำในเรื่ องซ่อมขอ งเก่า นำข องเก่าม าปรับปรุง

จังห วะดว งดา วส่งผ ลดีจากการซ่อมแซ มของเก่าของโบรา ณ

ส่งผ ลให้กา รเงิ นของคุณคึ กคัก

คว ามรัก ดูแลเรื่องงา นไปก่อน คว ามรักไม่แนะนำในเดือนนี้

อา จจะมีปัญห าได้ ส่วนคนมีคู่ให้ระวั งมีแต่เรื่ องต้องทำ

อา จจะส่งผ ลให้มีประเด็นก ารเข้าใจผิ ดง่ายได้

ร าศีพฤษภ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

ด วงคุณไม่มีปัญห าอะไร มีโอกา สกา รทำงา น กา รขยับขยาย

แต่คน รอบข้ างมีปัญห า นำปัญห าม าให้คุณ สิ่งที่จะช่วยล ดความแรงนั้นได้

ให้คุณวา งแผน หรือเปลี่ ยนเว ลาการทำง านจะดี

การเงิ น ไม่ได้มีโช คล าภอะไร แต่เดื อนนี้คุณอา จจะต้องใช้เงิ น

ตกแต่ งซ่อมแซ มบ้านที่อยู่อาศัย เตรียมเรื่ องการหมุนเงิ นไว้จะดีกว่า

เดื อนนี้จังห วะดวงด าวยังไม่ใช่ของบรร ดาชาวพฤษภนักเสี่ยงโช ค ออมเงิ นเอาไว้ก่อน

คว ามรัก ประคับประคองได้ แต่ฝ ากเตือน มาจ ากญาติพี่น้องให้ระวัง

ใครที่อย ากสละโสดต้องอ าศัยพ่อสื่อแม่สื่อ พอจะมีลุ้น

ร าศีเมถุน 15 มิ.ย.-16 ก.ค.

เริ่มมีข่ าวดีม ากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องง าน การงา นเริ่มดี ช่วงกล างเดือนไปแล้ว

งา นอาจจะพร้ อมกันในหล ายทาง คุณต้องเตรี ยมตัวเรื่องการทำงา นให้ดี

เป็นคว ามวุ่นที่ดี จะส่งผลดีให้งา นมีความก้ าวหน้าที่ดี

ธุรกิจส่ว นตัวมีโอกาสในเรื่อ งของลูกค้าร ายใหม่

กา รเงิน ประคับประคองไปได้ ดว งด าวโชคล าภนิ่งสนิท

เดือนสิงหาค ม ไม่แ นะนำให้เสี่ยงโชค เก็บเงิ นไว้จะดีกว่า

ควา มรัก ไปได้ดี สบ ายๆ ใครมีคู่มีแฟนเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้

ใครอย ากเริ่มต้นรักครั้งใหม่ อา จจะมาในรูปแ บบเพื่อนสมัยเรียน

อายุเท่ากัน เพื่ อนในที่ทำงาน ที่มีอาชี พใกล้เคียงกัน มีลุ้น

ร าศีกร กฎ 17 ก.ค.-16 ส.ค.

ข่ าวดีเดือนสิงห าค ม การเงิ นปังมาก หยิบจั บอะไรเป็นเงินเป็นทอง

ใครเค ยมีปัญห าหนี้สิ น การเงิ นไม่ลงตัว เดื อนนี้จะมีโอกา สลงตัว มีเงิ นก้อน

มีเงิ นไหลม าเทม า โช คล าภก็มีเข้ามาด้วย เดือนนี้เตื อนเรื่องการเสียเงิ น

อา จจะมีช็อ ปปิ้งบ้าง ก็ต้องคุมค่าใช้จ่ ายให้ได้

กา รง าน กล างเดือนไปแล้วด วงจะเริ่ มดี มีคว ามก้า วหน้า มีคว ามสำเร็จ

คว ามรัก ไม่น่าห่ วง คนมีคู่ มีคร อบครัว ดูแลกันม ากขึ้น คนโสดค่อ ยๆเริ่ม จังหวะดว งดาวมีลุ้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ร าศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

กา รเงิ นปังเช่นกัน ถ้าเคยเ จอคว ามติดขัดมาก่ อน

แต่เดื อนนี้ส่งผลดี เงินที่รอคอย จังหว ะกา รเงินปัง กล างเดือนไปแล้วดว งยิ่งดี

จะมีโช คจา กสิ่งที่อยู่รอ บตัว เลขที่บ้ าน รถ มีคว ามฝันแม่ น มีโช ค

และเดื อนนี้มีเรื่ องของอุบั ติเหตุ หรือก ารซ่ อมแซ มบ้าน

ถ้าบังเอิ ญคุณได้เงิ น หรือมีโช ค ต้องรี บแบ่งเงิ นส่วนหนึ่งไป

บริจ าคทำบุญเพื่อแก้เคล็ ดในเรื่ องของปัญห า เรื่องทุ กขล าภ

กา รงาน มีโอกา สการเริ่มต้นใหม่ๆ ผู้ใหญ่เมตตา ขอให้มั่นใจว่าอะไรที่เซ อร์ไพรส์

ในเดื อนนี้จะส่งผล ดีในอน าคตอย่างแน่นอน ให้ระวั งเรื่องอา รมณ์ของเราด้วย จะเป็นปัญหาตามมา

คว ามรัก ไม่ได้แย่ ประคับประคองไป คนโสดอย ากให้เน้นเรื่ องงา นไปก่อน

ร าศีกันย์ 17 ก.ย.-17 ต.ค.

ข่าวดีเรื่ องคว ามรัก มีด วงดาวแห่งคว ามมีเสน่ห์ มีโอก าสดี ได้เจอได้พบ

อา จจะได้คุยทางแชต ท างออนไลน์ อา จจะมีคว ามแ ตกต่างกันในเรื่องของวัย

อ ายุเยอะกว่า หรือน้อ ยกว่า ไม่ใช่เรื่ องเสียหาย ลองเปิ ดใจคบกัน ค นมีคู่

อยู่ในจุดที่เข้าอ กเข้าใจกัน และมีควา มลงตัวที่ดีต่อกัน

กา รงา น เหม าะกับการเปลี่ยนง าน หรือเปลี่ ยนหน้าที่ ถ้าตั้งใจจะสำ เร็จ สมหวัง

แต่บ างคนที่ยังไม่ได้วางแผน อา จจะต้องเตรีย มตั้งรับไว้บ้าง และ

ด วงผ่านเดือนสิงห าค มไปแล้ว ดว งของคุ ณจะค่อ ยๆ ดี

ระมัดระวั งเรื่องก รสื่อสาร คำพูดอา จจะมีปัญห าตามม าได้

กา รเ งิน นำสิ่งเก่าๆ มาปรั บปรุงแปรรู ป จะนำสิ่งที่ดีมาสู่ร าศีกันย์

ใครที่ทำงา น จะมีโช คเรื่ องกา รเงิ นที่ดี อ าห ารเสริม สมุนไพร

จะนำเงินมาสู่คุณ จังหวะโช คล าภ ไม่มีให้ลุ้น ให้เก็บเงินไว้

ร าศีตุล 18 ต.ค.-16 พ.ย.

มีคว ามก้าวหน้าในเรื่ องการเงิ น ชอบเสี่ ยงโช ค ก็มีพอให้ลุ้น

แต่บ างคนอ าจจะได้เป็นล าภปาก ของขวัญ อาห ารต่างๆ ถือว่าเป็นโช คลา ภที่ดี

ก ารเงิ น มีความก้าวหน้า การเงิ นดี โช คลา ภเด่น หยิบจับอะไรเป็นเงิ นเป็นทอง มีข่ าวดี หลังจากที่เงียบมาระยะหนึ่ง

การง าน เป็นช่ วงของการไปต่อ เดือนสิงห าคมมีโอกา สเริ่มต้น มีลู่ทาง

ช่องท างใหม่ มีโอก าสใหม่ สิ่งใหม่ อย่ าไปกลัว ร าศีตุลทำได้ และมีคว ามสำเร็จ มีความก้ าวหน้าที่ดี

คว ามรัก ไม่แนะนำเท่ าไร ครึ่งกล างๆ ให้ใช้เว ลาเรื่องงา นไป

สำหรับคนมีคู่ คู่ของเราจะนำโช ค นำข่า วดี เกื้อหนุ นเราได้ม าก

ร าศีพิจิก 17 พ.ย.-15 ธ.ค.

มีข่า วดีเรื่องการเ งิน จังหวะโช คล าภมีลุ้น การเ งินที่เคยติ ดขัด ห นี้สิน

เดื อนสิงห าค มทุกอย่ างจะคลี่คล าย มีแหล่งเงิ นเข้ามาจากหลายทาง

และการเงิ นมีความมั่นคง มีข่า วดีเข้ามา

การง าน ยุ่งหน่อย มีการเปลี่ยนแป ลง เปลี่ยนทีมง าน เปลี่ยนสภา พแวดล้อม แต่ส่งผ ลดีอย่ างแน่นอน

คว ามรัก ถ้าโสด เดื อนนี้มาแบ บไม่ทันตั้งตัว หรือบุพเพสันนิว าส เจอกันโดยฟลุกๆ

คนมีคู่ ดว งดาวคู่ครองช่วยส่งเสริมในเรื่องของงา นและเงิ น แบ่งเบาภ าระให้กับเราได้

ร าศีธนู 16 ธ.ค.-14 ม.ค.

ข่าวดีมีโชคล าภในเดือนสิงห าคม แต่เข้ามาปุ๊บหมดปั๊บ การว างแผนการเก็บกา รออมสำคัญ

แต่บ างเรื่องปฏิเสธไม่ได้ รา ยจ่ายรอคุณอยู่ มองโลกแง่ดี อย่างน้อยยังมีโช คล าภเข้ามานั่นเอง

การง าน โดดเด่นม าก ทำอะไรก็ต ามผู้ใหญ่จับตามองอยู่ ถ้ามีลุ้นเรื่องการโปรโมต

เลื่ อนตำแห น่ง เป็นจังหวะที่ดี หรือใครเป็นเจ้าของธุรกิ จค้าขาย

จะมีความวุ่นวาย แต่วุ่นวา ยที่มีโอก าสประสบความสำ เร็จ เกิ ดควา มมั่นคงที่ดี

คว ามรัก ใครโสดเสน่ห์แรงมาก ดว งดา วความรักมาพร้อมกัน

มาทีละ 2-3 คน ค่อยๆ ดูไป คนมีคู่แล้ว คู่คร องส่งเสริม

ทั้งง านและเงิ น เป็นกำลังใจ เป็นที่ปรึกษ าชีวิตที่ดีต่อกันมาก

แหล่งข่าว thairath