ฤกษ์ดีในการถอยรถป้ายแดง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ฤ กษ์ออกรถ ต ามวันเกิ ดทั้ง 7 เดื อนสิงห าค ม 2564 กับ หม อมีน

เดื อนสิงห าค ม 2564 ฤ กษ์อ อกร ถม งค ล เฮ ง และสีเสริมด วง

วันจันทร์

• วันอา ทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

• เวลา 09.09

• แนะนำสีน้ำต าลท อง

• เสริ มเรื่ อง กา รทำออ นไลน์ เด่ นและป ระส บคว ามสำเร็จเป็นอย่ างดี

วันอังคาร

• วันอังค ารที่ 10 สิงห าค ม 2564

• เว ลา 09.09

• แนะนำร ถสีแด ง

• เส ริมเรื่ อง โดดเด่นในหน้ าที่ก ารง าน


วันพุธ

• วันจันทร์ที่ 23 สิงห าค ม 2564

• เวลา 09.09

• แนะนำร ถสีเขียว

• เสริมเรื่อง การเงิ นคล่ อง ไม่มีปัญห า

วันพฤ หัส บดี

• วันจันทร์ที่ 16 สิงห าคม 2564

• เวลา 09.09

• แนะนำร ถสีดำ

• เสริมเรื่อง แก้ไ ขปัญห าดี บา รมีเด่น

วันศุกร์

• วันอ าทิตย์ที่ 22 สิงห าค ม 2564

• เวลา 09.09

• แนะนำรถสีเทา

• เสริมเรื่อง มั่งคั่ง มั่นคง


วันเสาร์

• วันอาทิตย์ที่ 29 สิงห าค ม 2564

• เวลา 09.09

• แนะนำร ถสีเหลื อง

• เสริมเรื่อง เสน่ห์ดีๆ

วันอาทิตย์

• วันจันทร์ที่ 9 สิงห าค ม 2564

• เวลา 09.09

• แนะนำรถสีแดง

• เสริมเรื่อง คว ามคิดสร้ างสร รค์

หมายเหตุ

• อ้างอิงตามหลักเลขศ าสตร์ส าก ลเพื่อธุรกิจ (Numerology)

• เป็นฤกษ์มงคลรวม ห ากต้องก ารฤ กษ์ม งค ลส่วนบุคค ล ติดต่อ หมอมีน

• ฤ กษ์ม งค ล ทะเบี ยนรถม งคล ฤกษ์ศัลยกร รม

#ฤ กษ์ดีกับหมอมีน #ฤ กษ์อ อกรถ #ฤกษ์ธุ รกิจ

ถ ามฟรี 1 คำถ าม จ าก หมอมีน ตีสิบ

แอดไลน์ @mastermeen (มี @นำหน้า) พิมพ์ 9

ดูดวงฟรี แอดไอจี IG : MasterMeenforyou

แหล่งข่าว thairath