6คว ามเชื่ อกับพฤติกร รมเจ้าตัวน้อย

ความเชื่ อ อ มตะที่มีมาแต่โบร าณ เกี่ยวกับพฤติกร รมของเด็ กวัยแร กเกิ ด

ในคลิปวีดีโอนี้ เป็นเรื่องรา วความเชื่ อ และข้อห้ามต่ างๆที่คนในสมัยก่อนได้พร่ำสอนเอาไว้

เราอ าจเคยได้ยินได้ฟังตั้งแ ต่ครั้งอดีตจนกระทั่งในยุ คปัจ จุบัน

เป็นความเชื่ อที่มีมาแต่โบร าณกา ล ไม่ส าม ารถพิสูจน์ได้ในทา งวิทย าศ าสตร์

และสุดท้ ายต้องขอบ อกเอาไว้ก่อนว่า “เป็นความเชื่ อส่วนบุค คลนะครับ”

1. พ าท ารกแร กเกิ ดกลับบ้ านวันแร ก ต้องเรียกขวั ญก่อน

ก ารทำคล อดในสมัยโบรา ณ มักนิยมคลอ ดกับหม อตำแย หรือไม่ก็อ าศัยหมอประจำหมู่บ้าน

เพราะกา รเดินทา งไม่สะดวกสบ ายเหมือนในยุคปัจจุบัน  และท ารกที่เกิดใหม่ๆในสมัยนั้น

หมอตำแยจะเป็นผู้ทำกา รเรียกขวัญ โดยกา รบอกกล่าวผีบ้านผีเรือน

เพื่อขออนุญา ตเข้าอ าศัยอยู่อย่ างปกติสุข เพราะกา รกระทำเช่นนี้ คนโบรา ณมีความเชื่ อว่า

จะทำให้เด็ กอยู่เย็นเป็นสุข โตวันโตคืน ไม่เจ็ บไข้ได้ป่ วย และคว ามเชื่ อนี้ก็ยังยึดถือมาจนกระทั่งปัจจุบัน

คือ เด็ กที่เพิ่งคล อดออกมาจ ากโรงพยาบาล ก่อนนำเข้าบ้านเราก็มักจะทำก ารเรี ยกขวัญบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าท าง

เป็นก ารต้อนรับสม าชิกใหม่เข้าสู่คร อบครัวต่อไป

2. อย่าจับแก้มเด็ ก จะทำให้เด็ กไม่กินข้ าว

คนโบร าณมักห้า มอยู่เสมอว่า อย่ าจับหรือหยิกแก้มเด็กเล่น เพ ราะจะทำให้เด็กไม่ยอมกินข้ าว

หรือกินนมได้น้อยลง ห ากคิดถึงหลักคว ามเป็นจริง อ าจเป็นเพราะว่า การหยิกหรือเล่นแก้มเด็กแรงๆ

จะทำให้กระทบกระเทือนไปถึงเหงือกของท าร กน้อยที่กำลังบอบบ าง

เป็นเหตุให้ไม่ยอมเคี้ยวอ าหา รและไม่ยอ มกินนมนั่นเอง

3. เด็กทำท่าโก้งโค้ง กำลังเรียกห าน้องให้มาเกิด

ถ้าเห็นเด็ กที่กำลังหัดเดิน ทำท่าโก้งโค้ง คือ ก้มมองลอดข าตัวเองไปข้างหลัง

คนโบรา ณเชื่ อกันว่าเป็นกา รเรียกน้องอีกคนให้มาเกิด หรือม าเป็นเพื่อนกัน

และไม่นานผู้ที่เป็นแ ม่ ก็มักจะตั้งท้องลูกน้อยตา ม ม าอีกคน

แต่ถ้าไม่อย ากมีน้องอีกคน ให้คุณแ ม่พูดแก้เคล็ดว่า “มองหา น้อง” หรือ “แ ม่จะมีน้อง”

เพ ราะคนโบร าณเชื่ อว่าเป็นก ารข่มขวัญให้เด็กที่จะม าเกิดได้รู้ และไม่กล้ าม าเกิดนั่นเอง

4. เด็ กซุกซน หมายถึงเด็ กฉลาด

พฤติกรรมของเด็ กในวัยกำลังซุกซ น ก็จะมีลักษณะที่แต กต่ างกันออกไปเด็ กบ างคนช อบอยู่เฉย

ชอบเล่นเงียบๆคนเดี ยว แต่ก็มีเด็ กบา งคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบเล่นซุกซน จับโน่นจับนี่

ถ ามเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนแ ม่หรือพี่เลี้ยงต้องปวดหัว หรือเมื่ อยล้าไปต ามๆกัน

และเรื่ องนี้คนโบร าณก็มีความเชื่ อว่า เด็ กที่ซุกซนเมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะเป็นคนฉล าด

เหตุผลก็เพ ราะว่า เขาเป็นค นช่างสงสัย ชอบซักถา ม และชอบทดลอง ชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

ซึ่งจะเป็นก ารช่วยพัฒน าสม องของเขาได้เป็นอย่างดี

5. ท ารกนอนหลับและยิ้ม แสดงว่ากำลังเล่นกับแ ม่ซื้อ

เมื่อใดก็ตามที่ท ารกแรกเกิ ดตัวน้อย ที่กำลังไร้เดียงส านอนหลับอยู่

มักจะมีอ ากา รต่างๆที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น อ าจมีก ารผ วาจากเสียงรบก วน

หรือในบ างครั้งอาจเห็นท ารกน้อยนอนยิ้มอย่ างมีคว ามสุข

ซึ่งอ าก ารในลักษณะนี้คนโบร าณมักมีความเชื่ อว่า เด็ กกำลังเล่นกับแ ม่ซื้อ

ซึ่งเป็นผู้ที่รักษ าคุ้มครองอยู่ ในกรณีนี้เราจะเห็นว่า เด็ กที่ตกจากที่สูง ตกจากเตียง ตกจากโต๊ะ

มักจะไม่ได้รับอันตร ายม ากเท่าไรนัก เพราะมีแ ม่ซื้อคอยคุ้มครองและรองรับอยู่นั่นเอง

จนกร ะทั่งปัจจุบันยังห าข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ไม่ได้

6. เห็นฟันของเด็ กกำลังโผ ล่ขึ้น ให้เรี ยกว่า “ดอกไม้”

เด็กแร กเกิ ด เมื่อก้ าวเข้าสู่ช่ วงที่มีฟันขึ้นแร กๆ คนโบร าณให้เรียกว่ า “ดอกไม้”

เพราะต้องก ารให้เปรียบเทียบเสมื อนสิ่งส วยๆง ามๆ เป็นนัยน์ว่า

ฟันของเด็กน้อยที่ง อกมาจะได้จัดเรี ยงกันอย่ างสวยง าม และงอกเงยขึ้นโดยไม่เจ็ บป วด

เพ ราะถ้าหากไปทักว่า “ฟันขึ้น” คนโบร าณมีความเชื่ อว่า จะทำให้ฟันซี่ต่อไปงอกขึ้นช้าต ามไปด้วย

แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/c/SivakornPookanha
แหล่งข่าว board.postjung