7สิ่งที่ค วรทำในช่ วงวันเข้ าพรรษา โดยอ.นำ เสขบุคคล

“วันเข้ าพรรษา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

ซึ่งในพระธรรมวินัยบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจำถิ่นฐาน

ไม่เที่ยวจาริกไปในสถ านที่ต่าง ๆ เพร าะเป็นฤดูฝน เนื่องด้วยมีเหตุม าจากการที่ชาวบ้านปลูกข้ าวกล้ า

พระภิกษุสงฆ์เดินจาริกไปย่ำเหยียบต้นไม้ต้นข้ าวของชาวบ้านที่ปลูกไว้

จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยให้สงฆ์อยู่จำพรรษา

เพื่อปฏิบัติศาสนธรรมประจำที่ในช่วงฤดูฝนนี้

สิ่งที่ควรทำบุญหรือถวายในช่วงเข้ าพรรษาเพื่อให้ได้อานิสงส์หรือ

เพื่อเป็นการเติมบุญใหญ่ให้กับตนเอง ได้แก่

1. การถวาย ภัตตาหาร อ าหาร น้ำดื่มต่าง ๆ

โดยอ านิสงส์นี้จะช่วยทำให้เป็นผู้เอิบอิ่ม มีคว ามสมบูร ณ์ ฐานะร่ำรว ย ไม่อดอย าก

ไม่อาภัพย ากไร้ โดยพระท่านกล่ าวไว้ว่า ผู้ใดถวายอาหาร เท่ากับให้อายุ วรรณะ สุ ขะ พละ

อายุ เป็นเครื่องบำ รุงทำให้ชี วิตอยู่รอด

วรรณะ คือให้รูปร่ างผิวพรรณดี

สุ ขะ คือบริบูรณ์ด้วยท รัพย์ มีมนุษยสัมพันธ์

พละ คือให้กำลัง

ดังนั้นการใส่บาตรด้วยอาหาร จึงเป็นผลทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้บริบูรณ์ ไม่อดอย าก ไม่สิ้นท รัพย์ไร้ท รัพย์นั่นเอง

2. ถวายหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์

ในช่วงก่อนเข้ าพรรษา หรือในช่วงเข้ าพรรษา พระจะต้องทำกิจ

คือ ลงวัดสว ดมนต์ ดังนั้นหนังสือสวดมนต์ หรือมนต์พิธี

จึงเป็นปัจจัยสำคั ญ สำหรั บพร ะหรือผู้ม าปฏิบัติธรรม จะได้สวดมนต์

การให้ธรรมะเป็นทานคือให้ปัญญา บุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้เฉลียวฉล าด

มีความรอบรู้ สาม ารถเอาช นะปัญหาและแก้ไขส ถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่ง

3. ทำบุญค่ าน้ำค่ าไฟ

อานิสงส์นี้จะทำให้มีความปลอดโปร่งและร าบรื่น

ไฟฟ้า คือการส่องแสงสว่าง ทำให้ชี วิตมีหนทางที่ดี

เกิ ดปัญญ าในกา รแก้ไขสถ านกา รณ์เฉพาะหน้าได้ดี

ค่ าน้ำ เป็นการช่วยแก้ดวงแก้ด าวสำหรับคนที่ด าวธาตุน้ำเสี ย

4. ถวายผ้ าไตรจีวร

เป็นผลทำให้บุคคลผู้นั้นบริบูรณ์ สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ

แก้เคร าะห์แก้กรรมที่ไม่ดีไปได้อย่ างดี มีผลและอานิสงส์ม าก


5. ถวายย ารักษาโร ค

อานิสงส์นี้จะช่วยให้ไม่เจ็ บไข้ได้ป่ วย หรือหายจากโร คภั ยไข้เจ็ บ และมีอายุยืนย าวขึ้น

6. ถวายพระพุทธรูป

เป็นผลทำให้ชี วิตมีคว ามสุข ช่วยบรรเทาเคร าะห์กรรมทั้งหล าย

หรือวิบากกรรมที่ไม่ดี และส่งผลให้ชี วิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

7. ทำบุญเกี่ยวกับการสร้ างหรือซ่อมแซมศ าสนสถ าน

รวมไปถึงวัตถุต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยการทำบุญเกี่ยวกับการสร้ างศาสนส ถาน

นั้นมีอานิสงส์ใหญ่ จะส่งผลให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี อยู่ในส ถานที่ที่ดี มีทำเลดี

แหล่งข่าว sanook