สิ่งของ5อย่ าง พกติ ดตัว เรียกทรัพย์เรียกโชค

สิ่งของ5อย่ าง พกติ ดตัว เรียกทรัพย์เรียกโชค

1. เลือกกระเป๋าสต างค์ให้ถูกโฉลก

สิ่งสำคัญในการเรียกเงิ นทองเข้ากระเป๋า จะต้องเลือกใช้กระเป๋าที่ถูกโฉลกกับตัวเรา ต ามวันเกิด ต ามชะต าร าศี

เพื่อนำมาใช้ในการเสริมชะต า ด้านการ เงิ นให้กับตัวเราเองจะเป็นการเรียกทรัพ ย์เรียกเงิ นทองดู ดโช คล าภเข้ามา

2. กำไลพญ า นา ค

พญ า น า ค ผู้ที่สามารถเข้าถึงทรั พย์ในดินและสินในน้ำ สัญญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

จึงมีความเลิศในด้านโชคล าภและการช่วยเหลือของพญ าน า ค จะมีข้อจำกัดน้อยกว่าพระ ท่านสามารถช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้มากมาย

แต่ไ ม่เกินกฏแห่งก ร ร มองค์พญ า น า คราช ช่วยดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

เพิ่มพูนสติปัญญา โช คลาภมากมี ส่งเสริมบารมีวาสนาและช่วยคุ้มครองป กป้ อง

3. เงิ นขวัญถุง

เงิ นก้อนแร กที่พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ บุคคลที่คุณเคารพนับถือเป็นผู้ให้มา หรือเงิ นแต๊ะเอีย ถือเป็นเงิ นมงคล

ให้เก็บไว้ในกระเป๋าอย่ าเผลอนำไปใช้ จะช่วย เรียกโช คล าภและป้องกันเงิ นทองรั่ วไหลได้ค่ะ

4. รูปพ่อแม่

พ่อแ ม่คือพระประจำบ้ าน การที่คุณบูชาพ่อแม่ ก็จะทำให้คุณมีความเจริญในหน้ าที่การงาน เงิ นทองไหลมาเทมา

ดังนั้นรูปบุพการีที่อยู่ในกระเป๋าจึงถือ เป็นเครื่องรางที่ดีที่สุดเลยก็ก็ว่าได้

5. แหวนหัวนะโมเสริมด ว ง

แหว นหั วนะโม เครื่องร างของขลัง หรือวัตถุมงคลชื้นเอกของนครศรีธรรม ราช

หั วนะโม คือของมงคลมีความศั กดิ์สิ ทธิ์ วัตถุมงคลชื้ นเอ กของนครศรีธรรมร าช

คนนครฯ ต่ างก็รู้จักและมีไว้เป็นของมงคลประจำตัว

โดยเชื่ อกันว่ามีพุทธคุณครอบจัก รวา ล คือทั้งด้านเมตต ามหานิยม โช คล าภ