4วั นเกิ ดชีวิ ตเปลี่ยน ดีขึ้นได้โชคแบบไ ม่ทันตั้งตัว

4วั นเกิ ดชีวิ ตเปลี่ยน ดีขึ้นได้โชคแบบไ ม่ทันตั้งตัว

วันเสาร์

การงาน ก้าวหน้า เติบโต ประสบความสำเร็จดีขึ้น จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ใ หญ่เจ้านายเป็นอย่ างดี หากที่ผ่ านมามีอุปสร รคปัญหา

ติดขัดอะไรก็จะผ่านพ้นไปได้ การเ งิ น มีโชคมีลาภ จะได้เ งิ นหรือร างวัลแบบฟลุค

หากรอคอยเ งิ นก้อนหรือเ งิ นอะไรอยู่จะได้ตามที่หวัง การลงทุนหรือทำธุรกิจต่าง ก็จะได้ผลกำไรดี

วันพุธ

การงาน เป็นช่วงที่ดี อาจได้รับมอบหมายหน้ าที่การงานใ หม่ ที่ใหญ่โตขึ้น หรือ

จะได้รับโอกาสดี จากผู้ให ญ่เจ้านาย หรือสามารถทำผลงานออกมาได้ดี โดดเด่น

หากมีปัญหาอะไรก็จะสามารถจัดการให้เรียบร้อยลงตัวได้ดี การเ งิ น อยู่ในช่วงขาขึ้น

หากมีปัญห าเ รื่ อ งการเ งิ นสามารถเดินเข้าหาผู้ใ หญ่เพื่อขอความช่วยเหลือได้เลย

บางคนอาจมีโชคมีล าภแบบฟลุก อาจจะได้มาจากบ้านช่อง ที่ทาง ที่อยู่อาศัย

วันอังคาร

การงาน ช่วงนี้มีโอกาสทำงานผิ ดพล าดเสี ยหายได้ง่ายและบ่อย

และให้ร ะวั งบริวารหรือเพื่อนร่วมงานจะนำเ รื่ อ งยุ่งย ากวุ่นวายมาให้ป ว ดหัว ให้ใช้ความระมัด

ร ะวั งรอบคอบในการทำงานให้มาก การเ งิ น ถือเป็นช่วงที่ดี จะมีโช คมีล าภ

หากมีปัญห าด้านการเ งิ นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน คิดจะลงทุนหรือทำธุรกิจใด ในช่วงนี้สามารถทำได้เลย

วันอาทิตย์

การงาน ช่วงนี้ให้ร ะวั งจะมีปัญหาขั ด แ ย้ งกันภายในองค์กร

รวมถึงความผิ ดพล าดเสี ยห าย ให้ร ะวั งในเ รื่ อ งของอาร มณ์ ความใจร้อนต่ าง อาจจะทำให้มี

ปัญหาได้ การเ งิ น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น สามารถบริหารจัดการเ รื่ อ งการเ งิ นได้ดี จะมีโช คล าภเล็ก เกี่ยวกับบ้ าน ที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์

การดูด วงช่วยให้ผู้คนจัดการกับความวิต กกังวลในชีวิตประจำวันได้แบบ ‘วันต่อ

วัน’ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณา และความเชื่ อเป็นบุคคล

หากผิ ดพล าดประการใดต้องขออภัย และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะ