หลวงพ่อสมหวัง ขอพรอะไรก็ได้สำเร็ จสมหวังดังตั้งใจ

หลวงพ่อสมหวัง ขอพรอะไรก็ได้สำเร็จสมหวัง

หลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุทธรูป ปางม ารวิชัย หรือสะดุ้งม าร

พร้อมบssจุ ‘มวลสารอันศั กดิ์สิท ธิ์’ ทั้งยังทำพิธีอัญเชิญพ ร ะพุ ท ธรูปขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์

บรรจุไว้ในองค์ หลวงพ่อสมหวังด้วย หลวงพ่อสมหวัง

ประดิษฐานอยู่ที่ วัดกลางบ างพระวัดเก่าแก่ตั้งแต่ สมัยเริ่มสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์

เดิมทีหลวงพ่อสมหวัง ถูกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่

แต่หลังจากที่ ประชาชนมาบนบ าน หรือขอพรแล้วได้ สมปรารถนา จึงนำของมาแก้บนมากมาย

ไ ม่ว่าจะเป็น ไข่ไก่ 50,000 ฟอง หัวหมูนับ 100 หั ว ทำให้ประชาชนทั่วไป

ขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลวงพ่อสมหวัง ความเชื่ อและความศักดิ์สิทธิ์

ขอพรให้รัก ประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง

สำหรับคนโสดที่อย ากมีคู่ หรือคนมีคู่ ที่อย ากให้ ความรักมั่นคงไ ร้อุปสร รค

มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง ได้ทั้งหน้ าที่การงานที่ดี

และคู่ครองที่ดี จึงนำหัวหมูมาถวายขอโชคล าภเงิ นทอง

การงานและธุรกิจ เคยมีสามีภรรย ามา ตั้งจิตอธิษฐาน

ขอพรให้กิจการ ที่กำลังย่ำแ ย่ ฟื้นตัวและประสบความสำเร็ จอีกครั้ง