ชะตาดี 3 วันเกิ ด ปัง

วันอังคาร
จากงานที่ทำประจำ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะมีโชค มีลาภอีกด้วย แต่ก็ควรร ะวั งการติดต่อ สัมพันธ์ จาก คิด เขียน พูด หรือ ลงนามในเอกสารสำคัญที่รวดเร็วเกินไป โดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ ก็อาจทำให้เสียรู้ เสียเปรียบ เสียโอกาสที่คิดว่าจะได้ ซึ่งวันที่ 30-1 สิงหาคม ควรs ะวั งให้มาก

วันศุกร์
ตารางชีวิตประจำวันของคุณมีความสมดุล จัดสรรเวลางานและเวลาส่วนตัวได้ดี การทำงานการค้าขายราบรื่นดี ความประหยัดอดออมและการวางแผนที่ดีแล้วทำได้ตามนั้น จึงอุ่นใจเ รื่ อ งเ งิ นมากขึ้น ไม่ว่ารายได้จะเป็นอย่างไร

วันเสาร์
หากทำค้าขายจะมีการนำสินค้าเก่าในสต็อคออกมาขาย หากทำงานด้านข้อมูลเอกสารจะมีการจัดหมวดห มู ่ใหม่ มีเ งิ นหมุนเวียนเยอะ มีรายได้เข้ามามาก รายจ่ายออกไปก็มากเช่นกัน แต่ยังอยู่ในระดับที่รับได้ไม่เ ค รี ย ดเ รื่ อ งนี้