ออ มสิ น ปล่อยสินเชื่ อ 1 0 ,0 0 0 บ. พร้อมพักชำระหนี้ สำหรั บลู กค้ าที่เข้ าเก ณฑ์

ออ มสิ น ปล่อยสินเชื่ อ 1 0 ,0 0 0 บ. พร้อมพักชำระหนี้ สำหรั บลู กค้ าที่เข้ าเก ณฑ์

ออมสินเตรียมปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท พร้อมพักชำระหนี้ ออมสินสนองนโยบายรัฐบาล เตรียมปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท พร้อมเปิดโครงการพักชำระหนี้เ งิ นต้นโดยความสมัครใจ สำหรับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์จำนวน 1 ล้านรายเพื่อลดภาระหนี้สินของลูกหนี้ในช่วงของพิ ษเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 โดยลูกค้ารายย่อยที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ทางธนาคารได้แจ้งเ รื่ อ งไปถึงลูกค้า สามารถยื่นคำร้องขอเข้าร่วมโครงการขย ายระยะเวลาพักชำระหนี้กับทางธนาคารออกไปได้ จนถึงสิ้นปีนี้

ทางธนาคารได้แจ้งเพิ่มเติมมาด้วยว่า การพักชำระหนี้ในรอบนี้ ไม่สามารถพักชำระหนี้ให้กับทุกกลุ่มได้ โดยจะเน้นให้ความช่วยเหลือไปที่กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

Government Savings Bank

และกลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือในรอบที่แล้ว หากพิจารณาแล้วว่าไม่ได้รับผลกระทบก็จะไม่สามารถเข้าร่วมอาการได้ และผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์และต้องการที่จะเข้าร่วมมาตรการ จะต้องแจ้งความประสงค์ผ่านแอป MyMo ของทางธนาคารเท่านั้น

ตอนนี้ทางธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ด้ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564ส่วนมาตรการเยียวย าเพิ่มเติมของทางธนาคาร ที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าของธนาคารเพื่อเสริมสภาพคล่องรายละ 10,000 บาท ทางธนาคารจะจัดลำดับการช่วยเหลือและปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าในระบบ mymo ก่อนจากนั้นจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มที่มี mymo ในจังหวัดที่มีการระบาดเป็นสีแดงเข้มและรายอื่นๆทั่วไปตามลำดับ จำกัดเป้าหมายโครงการนี้จำนวน 1 ล้านราย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ขอบคุณ bangpunsara