เช็ กเล ย วันโอ นเงิ นทุกโคร งกา ร เร าช นะ ม33 เรารั กกัน เพิ่ มอี ก 2,000

เช็ กเล ย วันโอนเงิ นทุกโคร งกา ร เร าชนะ ม33 เรารั กกัน เพิ่มอี ก 2,000

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อร ะ งั บยั บ ยั้ งและป้องกันการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ C O V I D-19 ในหลายโครงการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเร่ง นางสาวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือ กับจส.100 ว่า

วันโอนเงิ นทุกโครงการ

โครงการเราชนะ เป็นการขย ายวงเ งิ นช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเ งิ นรอบใหม่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ดังนี้ งวดแรก 1,000 บาท วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 งวดที่ 2 อีก 1,000 บาท 28พ.ค.64โครงการ ม33 เรารักกัน เป็นการขย ายเพิ่มวงเ งิ นช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเ งิ นรอบใหม่ ในวันที่จันทร์ที่ 20 และ 27 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยกรอบวงเ งิ น 1.85 หมื่นล้านบาท

ครม.ไฟเขียว เพิ่มวงเงิน 'ม.33 เรารักกัน-เราชนะ' ให้อีก 2,000

สำหรับโครงการคนละครึ่งจะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ภายหลังการควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด-19 นางสาวกุลย า เปิดเผยว่า นอกจากจะให้สิทธิ์กับคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วกว่า 14 ล้านคน จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกกว่า 16 ล้านคน เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 แต่ผู้ที่จะลงทะเบียนครั้งใหม่คนละครึ่งจะต้องเลือกว่าจะใช้โครงการคนละครึ่ง หรือจะใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งจะเป็นการได้เ งิ นคืนในรูปแบบ E-Voucher ไม่เกิน 7 พันบาท ส่วนการกำหนดวันลงทะเบียนจะมีความชัดเจนอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก อนุวัต จัดให้